ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร KNOWLEDGE AND PRACTICES IN CONTROL AND PREVENTION OF COMMUNICABLE DISEASES OF CHILDCARE VOLUNTEERS IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS,

Main Article Content

ไมลา อิสสระสงคราม
ทัศนีย์ บุญประคอง
เกษม จันทร์แก้ว

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานเลี้ยงเด็กกลางวันที่มีเด็กจำนวนมากเลี้ยงดูอยู่ในบริเวณเดียวกันทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากกันได้ง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจผู้ดูแลเด็กจึงเป็นแกนหลักและมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็ก ดังนั้นผู้ดูแลเด็กจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 336 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออยู่ในระดับปานกลาง(ร้อยละ 53.6) การปฏิบัติในการป้องกันโรคติดต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 51.7, S.D.=6.2)ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปจัดเป็นโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

 

  ABSTRACT

     Early childhood development center is a day care center that gathers large numbers of children in the same areas. As a result, it provides high opportunity for infection, especially gastrointestinal and respiratory infections. Childcare volunteers take an important role on disease prevention. Therefore, they should be instructed with knowledge, understanding, as well as essential practice skills in order to reduce infection inside early childhood development center. This descriptive study aimed to survey the knowledge and practice level on infectious prevention and control from 336 sampled childcare volunteers. The information was gathered by means of self-answering questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics

     The study found that the childcare volunteers had knowledge related to infection prevention and control at a moderate level (53.6%). The practice in relation to infectious prevention was at high level (mean = 51.7, S.D.=6.2).

     The research suggests that the results from this study should be further utilized by childcare volunteers to develop an infectious prevention and control program in early childhood development center.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย