ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ไขนภา ไขนภา แก้วจันทรา
มาลินี อยู่ใจเย็น
เกษร สุวิทยะศิริ
ณัฐฐิตา เพชรประไพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 614 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 12-21 ปี อายุเฉลี่ย 15.5 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.8 ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา และร้อยละ 21.4 บิดาและมารดาแยกกันอยู่

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและมีความรู้ในเรื่อง การคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 70 ตอบคำถามได้สอดคล้องกับ ทัศนคติของสังคมโดยทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง 101 ราย มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ ใช้ถุงยางอนามัย และกลุ่มตัวอย่าง 19 รายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

ทัศนคติในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้เรื่องการคุมกำเนิดด้วยยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินแต่มี ความสัมพันธ์ในทางบวกกับอัตราการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอายุและการศึกษา แต่ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและการศึกษาเพิ่มขึ้นกลับมีความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์น้อยลง

ร้อยละ 12 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในขณะเพียงร้อยละ 5.1 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีประสบการณ์การ มีเพศสัมพันธ์ สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์พบมากที่สุดในชั้นมัธยมปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเมื่ออายุ ประมาณ 14 ปี กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือ เฉพาะบิดา หรือมารดาอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยรุ่น รณรงค์ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้ความรู้และให้ คำปรึกษาแก่วัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเชิงสร้างสรรเพื่อให้ วัยรุ่นได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์และไม่หมกหมุ่นในเรื่องเพศ รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย และ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่น ในและนอกเขตเมือง วัยรุ่นในและนอกระบบการศึกษา และวัยรุ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย