การพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล

Main Article Content

อภิญญา เพียรพิจารณ์
ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
สิริมาส วงศ์ใหญ่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 144 คน ที่ศึกษาวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ คู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล ซึ่งผ่านการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทดลองใช้หนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เรียนจำนวน 3 คน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนทดลองใช้กับกลุ่มเล็กจำนวน 10 คน และขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ จำนวน 30 คน ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหาและลำดับขั้นการนำเสนอ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทั้งก่อนและหลังการใช้คู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล โดยใช้สถิติทีเทส (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาลหลังการใช้คู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลมากกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.00 และกลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่า ควรลดขนาดรูปเล่มคู่มือเพื่อให้สามารถพกติดตัวได้สะดวก และควรเพิ่มรูปภาพในคู่มือให้น่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย