ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Main Article Content

มาลี เกื้อนพกุล
อรอนงค์ ทวนพรมราช
อภิญญา เพียรพิจารณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน และปัจจัยที่สามารถทำนายความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประชากรที่ศึกษาคือบุคคลากรที่ทำงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 128 คนด้วยการวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาว์เวอร์ที่ 0.8 กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเท่ากับจำนวน 82 คน บุคลากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยระดับบุคคล แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยระดับองค์กรและ แบบสอบถามความสุขในการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้ multiple correlation coefficients และหาค่าอำนาจในการทำนายความสุขในการปฏิบัติงานด้วยวิธี Stepwise multiple regression

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสุขของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 75.5 (n =71) รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 16 (n =15) และมีความสุขอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 8.5(n =8)

2. ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ อายุ ( p < .01), รายได้ (P < 05)และประสบการณ์ในการทำงาน (p < .05) ปัจจัยในครอบครัว ได้แก่สัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยระดับองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญ / และกำลังใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ส่วนปัจจัยด้าน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ปัจจัยที่สามารถทำนายความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตามลำดับ ได้แก่ ลักษณะงาน การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว สามารถทำนายความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพได้ร้อยละ 54.6 (r 2=.546)

4. สมการทำนายความสุขของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพได้ คือ

ความสุขในการทำงาน (54.60) = .291 (ลักษณะของงาน) +.233 (การได้รับการยอมรับนับถือ) +.222(สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน)+.223 (สัมพันธภาพในครอบครัว)+.162 (สภาพแวดล้อมในการทำงาน)+.163 (ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย