จำยอมเพื่อต่อชีวิต: การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม RESENTMENT TO EXTEND OWN LIVES: CHANGES AND LOSSES AMONG WOMEN LIVING WITH BREAST CANCER

ผู้แต่ง

  • เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
  • ศิริรัตน์ อินทรเกษม
  • รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
  • กนกวรรณ ไชยต้นเทือก

คำสำคัญ:

การเปลี่ยนแปลง, การสูญเสีย, ผู้หญิง, มะเร็งเต้านม, การพยาบาลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง, changes, losses, women, breast cancer, patient-centered care

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ                                                         

     การเป็นมะเร็งเต้านมของผู้หญิงมีผลกระทบมากมายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเก็บรวบรวบข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2556 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้มาด้วยวิธีการกำหนดคุณสมบัติแบบจำเพาะเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและส่วนใหญ่ได้รับเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีรักษาร่วมด้วย 18 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงใจความหลัก ผลการศึกษาสะท้อนประเด็นหรือสาระหลักแห่งการเปลี่ยนแปลงและสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมถึงการต้อง “จำยอมเพื่อต่อชีวิต”อันเป็นผลมาจากข้อค้นพบที่เป็นประเด็นรอง 2 ประเด็นคือ 1) “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง”ทั้งกายเปลี่ยน สุขไม่เต็ม วิถีชีวิตเปลี่ยน และเงินหาย ซึ่งจะกลับมาเป็น ปกติเหมือนเดิมได้เมื่อสิ้นสุดการรักษา และ 2) “ชีวิตที่ต้องสูญเสีย”อันได้แก่การสูญเสียความเป็นผู้หญิง การอยู่ต่อบนความไม่แน่นอนและภาวะที่ทำได้ไม่เหมือนเดิม ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ผู้หญิงจำยอมปฏิบัติตามแผนการรักษาเพื่อการรักษาชีวิตไว้การเข้าใจประสบการณ์ตรงจากเสียงสะท้อนของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเองจะช่วยให้พยาบาลมีความพร้อมในการให้การดูแลผู้หญิงเหล่านั้นได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและยังผลให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป

Abstract

Breast cancer (BC) has tremendous effects on physical, psychological, social, and spiritual health in women. This phenomenological study aimed to explore the lived experiences regarding changes and losses among women living with BC in the Northeast of Thailand. Data were collected from February to May 2014 using an in-depth interview technique on a purposive sampling of 18 BC women undergone mastectomy and have been receiving chemotherapy or radiotherapy. The data then were analyzed using thematic analyses. Results indicated major theme of “resentment to extend own lives” which came from two subthemes that identified experiences of unwilling to face with 1) “life changes” and 2) “losses in life” as consequences of the disease and its treatment. To save their lives, women with BC faced with possibly reversible changes included physical, emotional, life style and economic changes. They also experienced possibly permanent losses which comprised losses of female identity, living with uncertainty and activity losses. Understanding BC women’s voices, nurses will be well prepared for providing these women effective care. Consequently, the women can live longer with happiness and quality of life.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย