ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE

ผู้แต่ง

  • สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์
  • ประกริต รัชวัตร์
  • สุรางค์ เปรื่องเดช

คำสำคัญ:

ทัศนคติเชิงจริยธรรม, นักศึกษาพยาบาล, ethical attitude, nursing students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเชิงจริยธรรมและเปรียบเทียบทัศนคติเชิงจริยธรรมของ

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกใน แต่ละชั้นปี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 745 คน ได้จากการสุ่ม ตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ชุดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทัศนคติเชิงจริยธรรมตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่า ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีทัศนคติเชิงจริยธรรมด้านความยุติธรรม ด้านความอุตสาหะ ด้านความ มีระเบียบวินัยและด้านความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทัศนคติ เชิงจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความสามัคคี ด้านความเมตตากรุณาและด้านความเสียสละอยู่ ในระดับปานกลาง

                2. นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีทัศนคติเชิงจริยธรรมแตกต่างกันในด้าน ความรับผิดชอบด้านความเมตตา กรุณา ด้านความอุตสาหะ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ และด้านการเคารพในศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 แต่ทัศนคติเชิง จริยธรรมด้านความยุติธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความสามัคคีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ

  Abstract

       The purpose of this deseriptive study as to compare ethical attitude of nursing students registered at nursing colleges under the jurisdiction of Praboromarajchanok Institute, the Ministry of Public Health. A total of 745 nursing students of bachelor of nursing science program, who were studying in the academic year of 2554 B.E., were randomly selected. Data were collected by using a set of questionnaire with 2 parts: demographic data and ethical attitude. The questionnaires were tested for content validity and reliability, Cronbach’s alpha coefficient was .83. Data were analyzed by using descriptive statistics and One Way Analysis of Variance with the level of significant at .05.

The major findings were as follows:

       1. Students year one to four had good level of ethical attitude in justie, diligent, discipline, and respect of human dignity. The rest of ethical attitude including responsibility, faithfulness, unity, kindness, and sacrifice were at moderate level.

       2. The ethical attitude of students year one to four was significantly different (p < .05) for responsibility, kindness, diligent, discipline, sacrifice, and respect to human dignity; on the other hand, the justice, honesty, unity were not statistically difference. 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย