ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่มีต่อ การบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ EXPECTATIONS OF PERSONNELS OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL ON THE NEW STRUCTURE ADMINISTRATION

Main Article Content

ไมลา อิสสระสงคราม
ปิยธิดา ตรีเดช
วงเดือน ปั้นดี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  เพื่อศึกษาความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค                ที่มีต่อการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จำนวน 280 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2555 ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล

                ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับสูงและรายด้านคือ ด้านการวางแผนงานการบริหารจัดการ   ด้านการดำเนินงาน และด้านความคาดหวังผลที่จะได้รับภายหลังการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  แลระยะเวลาปฎิบัติงานที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่แตกต่างกัน   ตัวแปรการรับรู้ข้อมูลของการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ลักษณะงานตามความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง   การรับรู้ข้อมูลของการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับความคาดหวังต่อการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การรับรู้ลักษณะงานตามความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความคาดหวังต่อการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

ABSTRACT

                The objective of this survey research was to study the personnel’s expectation of  the office of Disease Prevention and Control on the new structure administration. The sample size was 280 government officials and government employees in 12 offices of The Office of Disease Prevention and Control. The data collection instruments were questionnaires; used during February to March 2012. The statistics used to this study were descriptive study, one way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient.

            The results of the research showed that the overall expectation of personnel were at a high level. The planning administration, the implementation and result of new structure administration were also at a high level. The personal factors, such as age and the difference in employment time, experienced different from the new structure of administration. The receptive data variable of the new structure administration was at a moderate level. The perception of the responsibilities in the job description was at a moderate level. The data perception of the new structure of administration was at a low positive level with the expectation of the new structure of administration being statistically significant. The perception of responsibilities in the job description was at a moderate level positive with the expectation of the new structure of administration being statistically significant.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย