เขียนแผนการสอนอย่างไร...ในยุค TQF HOW TO WRITE TEACHING PLAN…IN TQF ERA

Main Article Content

ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้บัณฑิตเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งผู้สอนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเขียนแผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิต ระดับอุดมศึกษษ โดยจะนำเสนอหลักการและตัวอย่างการเขียนแผนการสอน เพื่อให้อาจารย์พยาบาลผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอนต่อไป

 

Abstract

            Teaching and learning management in undergraduate level currently places emphasis on learning outcomes as defined by Thailand Qualification Framework. Nurse instructors must plan for teaching and learning activity according to defined learning outcomes. Therefore, teaching plan is an important instrument for instructors to plan learning activity for students. This article intends to provide recommendation and guidelines for writing teaching plan for nurse faculties of undergraduate level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ