คุณลักษณะภาวะผู้นำ : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิจากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case Study of a Registered Nurse Who Received a Nursing Service Excellence Award at the Tertiary Care level f

Main Article Content

สมสมร นาคเกษม
บุญทิพย์ สิริธรังศรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยกรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ  จากสภาการพยาบาล  และ (2)  ศึกษาปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  

          กรณีศึกษา คือ ผู้ได้รับรางวัลผู้ปฎิบัติงานดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิ จากสภาการพยาบาล นาวาอากาศเอกหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ หัวหน้าวิชาการ   กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   และผู้เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเป็นผู้เลือก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 2 ท่าน และผู้ใต้บังคับบัญชา 2 ท่าน เครื่องมือในการศึกษา   ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกสำหรับกรณีศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำของกรณีศึกษาที่ทำให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) มีสติปัญญาและความเชี่ยวชาญ               (2)  มีบุคลิกภาพและความคิดที่ดี  (3) มีความสามารถสูง และปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น มาจาก (1) การเลี้ยงดูที่ดีของบิดามารดา และ (2) สภาพแวดล้อมที่ดี ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำทางการพยาบาลได้

Abstract

            The purposes of this case study research were:  1) to investigate the leadership characteristics of an administrator who had received the nursing service excellence award at the tertiary level from the Thailand Nursing and Midwifery Council and 2) to study determining factors which led to receiving the award. 

            A case study was a nurse who received the nursing service excellencd award for a tertiary care level from the Thailand and Nursing and Midwifery Councel, Group Captain Soparn Potaya, the head of the Academic Section at the Nursing Division in Bhumibol Adulyadej Hospital.  The related personnel were selected by Group Captain Soparn Potaya, including a director, co-workers, and followers. Research tools which were developed by the researcher comprised in-depth interviews and were verified by 3 experts. Content analysis was used for data analysis.

            The study results showed as follows. 1) Leadership characteristics of nurse who received a nursing service excellence award consisted of the following 3 categories:   (1) possessing intelligence and expertise, (2) good personality and sharp thinking, and   (3) having high ability. 2) Factors determining the selection of the nurse to receive the award were follows:  (1) receiving a good care from the parents, and   (2)  growing in good environments. Findings from the study can be used as a guide for developing leadership characteristics in nurses.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย