คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan

Main Article Content

พัชรมนต์ ดีมะการ
บุญทิพย์ สิริธรังศรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           การวิจัยกรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาลและศึกษาปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

            กรณีศึกษาคือนางนภัสวรรณ  บุตรแสนคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร   ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกรณีศึกษาเป็นผู้เลือก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวแทนจากชุมชน    เครื่องมือในการศึกษา คือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกสำหรับกรณีศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

                  ผลการศึกษาพบว่า  คุณลักษณะภาวะผู้นำของกรณีศึกษาที่ทำให้ได้รับรางวัล
 พยาบาลดีเด่นมี 8  ประเด็นหลัก   1) มีความมุ่งมั่นในการทำงาน   2) มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  3) มีคุณธรรม จริยธรรม  4) มีเป้าหมายการทำงานที่ประชาชน  5) สร้างการยอมรับและความศรัทธาจากประชาชน  6) มีความเฉลียวฉลาด   7) มีความกล้าและริเริ่มสร้างสรรค์ และ 8) มีทักษะในการบริหารจัดการ และปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นได้แก่ 1) การอบรมสั่งสอนจากมารดา  2) การได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในงานและชีวิตที่ผ่านมา  3) การได้รับประสบการณ์บริหารจากภาคธุรกิจ และ  4) การได้รับกำลังใจจากประชาชน

                   ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำ สามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลกรสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ที่ต้องมีการตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

          

Abstract

                  The purposes of this case study research were: (1) to explore the leadership characteristics of an administrator who had received the nursing service excellence award for the Primary Level from the Thailand Nursing and Midwifery Council,
and (2) to study determining factors which led to receiving the award.

                  Data resources included personnel and related documents. The first was Mrs. Napasawan Bootsankom, a senior professional nurse who worked at Sakolnakorn Hospital in Sakolnakorn province and received the nursing service excellence award, the rest was selected by Mrs. Napasawan Bootsankom, including a director, co-workers, followers, and a representative from the community. Research tools which were developed by the researcher comprised in-depth interview and was verified by 3 experts.  Content analysis was used for data analysis.

                  The study results were as follows. Leadership characteristics of the nurse who received a nursing service excellence award consisted of the following eight categories:    1) commitment to work,  2) continuing self-development,  3) high moral and ethical standard,  4) focusing  on people centered approaches,  
 5)  accepting and establishing the trust of people,  6) possessing intelligence, 
 7) having courage and creativity, and  8) having  managerial skills. Factors determining the selection of the nurse to receive the nursing service excellence award were follows.  1) Parents took good care of their child. 2) She obtained good opportunities from senior people involved in her work and her life. 3) She has business management experience.  Finally, 4) she was trusted by the community.

                  Study findings on the leadership characteristics can be a good model for health personnel, especially nurses who work at primary care level. This means that the nurses must keep themselves alert for learning and self-development continuously ,and also build community networks as well as with others relevant organizations in order to develop health care services.  

 

      

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย