ปัจจัยทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชาย* FACTORS PREDICTING ACCEPTABILITY OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN

ผู้แต่ง

  • โชติระวี อินจำปา
  • รัตน์ศิริ ทาโต

คำสำคัญ:

ชายรักชาย, เกย์, การติดเชื้อ HPV, HPV Vaccine Men who have Sex with Men, Gay, HPV infection, HPV vaccine

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยสหสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็ง จากเชื้อ HPV ในชายรักชาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV ความชอบทางเพศ ที่เป็นฝ่ายรับ จำนวนคู่นอน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก การติดเชื้อ HPV การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน HPV การรับรู้อุปสรรคของการฉีดวัคซีน HPV การได้รับคำแนะนำ กับการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชาย และเพื่อศึกษา ปัจจัยทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายรักชายที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 259 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ ปัจจัยทำนายด้วยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน

    ผลการศึกษาพบว่า ชายรักชายมีการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV การรับรู้ความรุนแรงของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน HPV และการได้รับคำแนะนำ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชาย

      จำนวนคู่นอน ความชอบทางเพศที่เป็นฝ่ายรับ และการรับรู้อุปสรรคของการฉีดวัคซีน HPV ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชาย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV  การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน HPV ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV และการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV สามารถร่วมทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชายได้ร้อยละ 33.6

Abstract       

     The purposes of this correlational predictive research were to examine correlation between HPV knowledge, sexual orientation, number of sex partners, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, and cues to action and to identify predictive factors of acceptability of Human PapillomaVirus Vaccine among men who have sex with men (MSM). Subjects were 259 MSM who came to receive services at Men’s Health Clinic, the Thai Red Cross AIDS Research Centre and Bangrak-STIs Cluster using Systematic random sampling. Data were collected using HPV knowledge questionnaire, perceived susceptibility questionnaire, perceived severity questionnaire, perceived benefits questionnaire, perceived barriers questionnaire and cues to action questionnaire. The questionnaires were tested for their content validity by a panel of expert. Their Cronbach’s alpha coefficients and KR-20 were .88, .89, .89, .96, .80, .95, and .89, respectively. Data were analyzed using bivariate correlations and stepwise multiple regression. The results revealed that:

            1. HPV vaccine acceptability of MSM was at high level. (x ̅= 21.28 ± SD. = 3.66)

            2. HPV knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits and cues to action were positively and significantly related to  HPV vaccine acceptability among MSM (r = .134, .518, .196, .241, and .145, p < .05). Number of sex partners, sexual orientation and perceived barriers was not significantly related to HPV vaccine acceptability (r = .024, η = .099, and r = .053, p > .05).                  

            3. Perceived susceptibility (β = .487), perceived benefits (β = .172), HPV knowledge  (β = .131) and perceived severity (β = .124) were significant predictors of HPV vaccine acceptability among MSM. Predictive variables accounted for 33.6% of total variance in HPV vaccine acceptability.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย