ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM

ผู้แต่ง

  • พงษ์ศักดิ์ คชาทอง
  • ปิยธิดา ตรีเดช
  • วงเดือน ปั้นดี

คำสำคัญ:

การดำเนินงาน, นโยบาย 3S, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, IMPLEMENTATION, 3-S POLICY, TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม จำนวน 117 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน 2555 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ 117 ฉบับ (ร้อยละ 100.0) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และPearson’s Product Moment Correlation Coefficient

                   ผลการวิจัยพบว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีระดับการปฏิบัติในการดำเนินงานตามนโยบาย 3S โดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้าน Structure ด้าน Service และด้าน System อยู่ในระดับสูง (mean = 4.3) ระดับการปฏิบัติในกระบวนการบริหารทรัพยากรโดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงานและ ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับสูง (mean = 4.3) และมีระดับความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความรู้ด้าน 3S อยู่ในระดับสูง (mean = 8.2)

                   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับผลการดำเนินงานตามนโยบาย 3S พบว่าอายุ อายุราชการและรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับผลการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ด้านโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.201, p = 0.030) (r = 0.199, p = 0.032) (r = 0.196, p = 0.035) ตามลำดับ

  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายในด้านต่าง ๆการสนับสนุนทรัพยากรอาทิเช่น งบประมาณ บุคลากรตามความเหมาะสม รวมถึงการสร้างนโยบายการลดภาระงานโดยบูรณาการงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามนโยบาย 3S เพื่อให้การยกระดับของสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ABSTRACT

                   The research was a cross-sectional study with the objective of studying the factors associating with the implementation of the 3-S policy by 117 directors of Tambon Health Promoting Hospitals in Nakhon Pathom Province. Questionnaires were used as the research tool in collecting data in September 2555 B.E, There were 117 returned questionnaires (100%) Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and   Pearson's Moment Correlation Coefficient.

                   The study found that the directors of Tambon Health Promoting Hospitals had implemented the overall and aspects of the 3-S policy as follows: Structure, service and system at a high level (mean = 4.3). Management of resources, both overall and by aspect: planning, implementing and evaluating at a high level (mean = 4.3) and had knowledge of the 3-S policy at a high level (mean = 8.2).

                   Associative analysis between personal characteristics and implementation of the 3-S policy found that the duration of   working  in government service and income had a low  level of positive association with  the overall  implementation of the 3-S policy with a statistical significance (r = 0.201, p = 0.030), ( r = 0.199, p = 0.032) (r = 0.196, p = 0.035) consecutively.

                   The research recommendations are : There should be a policy of promoting the potentiality of the personnel in the Tambon Health Promoting Hospital in accordance with changing policies, there should be sufficient support in both financial and human resources, there should be integration of various jobs in implementing the 3-S policy so that the workload could be lessened and the development of the hospitals are kept up to standard and continuously developed.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย