การดูแลอย่างเอื้ออาทร: หัวใจสำคัญของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ CARING: CENTRAL FOCUS OF HUMNISTIC CARE

Main Article Content

จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร

บทคัดย่อ

บทนำ

          วิชาชีพพยาบาล มีหน้าที่ให้บริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน จึงเป็นวิชาชีพที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการซึ่งก็คือ ผู้ป่วยและญาติ ที่มีความแตกต่างหลากหลายพยาบาลจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่นี้ และให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นบุคคลของผู้ป่วยแต่ละคน  หรือเรียกว่า  การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  ซึ่งหมายถึง การบริการอย่างเอื้ออาทร มีความรัก ความเมตตาเป็นที่ตั้ง การบริการนั้นจึงจะเกิดผลดีและมีคุณค่าต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ   ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  จึงต้องผลิตบัณพิตที่มีคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เพื่อตอบสนองระบบการบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน จึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น (สถาบันพระบรมราชชนก.2554) ซึ่งในบทความนี้  ได้นำเสนอถึงแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลอย่างเอื้อาทร และแนวทางการปลูกฝังให้นักศึกษาพยาบาลพัฒนาไปสู่การเป็นพยาบาลที่มีความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพยาบาลนำไปสู่การทำหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ตามเป้าหมายและพันธกิจของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ