ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PROFESSIONAL NURSES IN A PRIVATE HOSPITAL

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ เครือแป้น
  • ปิยธิดา ตรีเดช
  • วงเดือน ปั้นดี

คำสำคัญ:

ความผูกพันต่อองค์กร, พยาบาลวิชาชีพ, ลักษณะงาน, ลักษณะขององค์กร, ประสบการณ์ในการทำงานการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร, ORGANIZATION COMMITMENT, PROFESSIONAL NURSE, JOB CHARACTERISTICS, ORGANIZATION CHARACTERISTICS, WORKING EXPERIENCE, PE

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าแผนก รองหัวหน้าแผนก และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 281 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน 2555 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ 228 ฉบับ (ร้อยละ91.2) ใช้สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง( =58.4)และรายด้านคือ ด้านความเต็มใจทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรและด้านความปรารถนาที่จะธำรงรักษาเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุระยะเวลาการปฏิบัติงานปัจจัยด้านลักษณะงานด้านลักษณะขององค์กรด้านประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =0.20 p<0.01), (r =0.20 p<0.01),(r =0.57 p<0.01),(r =0.62 p<0.01),(r =0.59 p<0.01)และ(r =0.46 p<0.01)ตามลำดับ

     ข้อเสนอแนะจากการวิจัยผู้บริหารทางการพยาบาลควรปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการต่างๆส่งเสริมให้กำลังใจในการทำงานและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ABSTRACT

    This study was a survey research studying the organizational commitment of 281 professional nurses (heads and deputy heads of departments and members) in a private hospital. Questionnaires were used as the data collection tool during April 2555 B.E. There were completely 228 sets of returned questionnaires (91.2%). Descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient were employed for statistical analysis.

       The study found that the level of overall organizational commitment of the professional nurses was at the high level (=58.4). Analysis by different aspects found that the aspects of willingness to contribute to the benefit of the organization, acceptance of the organization's values, and purpose and intention to remain in the organization were also at the high level. Differences in personal characteristics and working positions affected organizational commitment. Personal analyzed characteristics were age, duration of working, job characteristics and organizational characteristics. Working experience and perception of organizational culture had a positive relationship with the overall organizational commitment of the professional nurses with statistical significance (r = 0.20 P <0.01), (r = 0.20 p < 0.01), (r = 0.57 p< 0.01), (r = 0.62 p < 0.01), (r = 0.59 p < 0.01) respectively.

       Recommendations from the research are that the administrator should promote and encourage personnel to create their personal values to be in accord with the organization's values.  Fringe benefits, both in monetary terms and welfare should be increased. Working incentives and a positive organizational climate should also be promoted.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-07-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย