ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

อรวรรณ วังลึก
พัชราพร เกิดมงคล
อาภาพร เผ่าวัฒนา
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทนำ: การติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก โดยระบุว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 22 เท่า


วัตถุประสงค์การวิจัย:  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดราชบุรี


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบลูกโซ่ จำนวน 255 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วยข้อคำถาม 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) รูปแบบการดำเนินชีวิต 3) ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 4) การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5) การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  6) การเข้าถึงถุงยางอนามัยและยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 7) อิทธิพลต่อคู่นอน 8) พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้ค่าความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟาเท่ากับ .71, .87, .94, .89, .82 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา สถิติไคสแคว์ และสถิติวิเคราะห์โลจิสติคเชิงอันดับ


ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.6 มีระดับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับต่ำ           พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวี การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  การเข้าถึงถุงยางอนามัยและยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และพบว่าตัวแปรอิทธิพลของคู่นอน เป็นตัวแปรทำนายที่สำคัญที่สุด (OR = 25, p <.001) 


สรุปผล: อิทธิพลของคู่นอนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย


ข้อเสนอแนะ: ควรสนับสนุนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการปรับปรุงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จะสนับสนุนให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics - 2019 fact sheet [Internet]. 2018 [cited 2019 Jul 20]. Available from: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

Family health international (FHI) and Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. The Asian Epidemic Model (AEM) projection for HIV/AIDS in Thailand: 2005-2025 [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 20]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/Download/Report/Size%20Estimation/AEM_Thailand 2005-2025.pdf

Division of AIDS, Tuberculosis, and Sexually Transmitted Diseases. Communication to strengthen protective behaviors AIDS/STIs [Internet]. 2018 [cited 2019 Jul 20]. Available from: http://aidsboe.moph.go.th/app/bookup/uploads/2020-03-09147053907.pdf

Division of AIDS, Tuberculosis, and Sexually Transmitted Diseases. Report of HIV prevention services with antiretroviral drugs prior to exposure to HIV [Internet]. 2020 [cited 2020 Nov 15]. Available from: http://www.prepthai.net/ViewCascade.asp

Division of AIDS, Tuberculosis, and Sexually Transmitted Diseases. Report of HIV prevention services with antiretroviral drugs prior to exposure to HIV [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 20]. Available from: http://www.prepthai.net/ViewCascade.aspx

Tonbunyuen P. Quality of life predictors of people living with HIV/AIDS in Ban Bueng District, Chonburi Province. J Pub Health Nursing 2015;29(1): 80-7. (in Thai).

Yutiturmsathit V, Aksornprom A. The role of family members for supporting AIDS patients in ATC clinic KamphaengPhet Hospital. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal 2017; 23(3): 175- 86. (in Thai).

Phakdee K. HIV AIDS [Internet]. 2015 [cited 2021 May 1]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/sites/default/files/public/issue/pdf/full/atRama17.pdf

Bureau of Epidemiology. Situation of AIDS and HIV infection in Thailand [Internet]. 2012 [cited 2019 Jul 22]. Available from: http://www.boe.moph.go.th/report.php?cat=19&id=1268

Laisuwannachart P, Auemaneekul N, Powwattana A. Factors predicting HIV preventive behaviors among male youths who have sex with men in Bangkok. JHNR 2020;36(2): 177-89. (in Thai).

Centers for Disease Control and Prevention. HIV risk and prevention [Internet]. 2019. [cited 2019 Jun 22]. Available from: https://www.cdc.gov/hiv/risk/

Division of AIDS, Tuberculosis, and Sexually Transmitted Diseases.Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2017 [Internet]. 2017 [cited 2019 Jul 22]. Available from: http://www.thaiaidssociety.org/images/PDF/hiv_thai_guideline_2560

Duangwises N. Gay movement in Thai society: practices and paradigms [doctoral’s thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2010. (in Thai).

Jantaramanee P, Jantaramanee S. A prevalence survey of HIV and sexually transmitted infection among men who have sex with men (MSM), Thailand: venue day time sampling (VDTS) and respondent driven sampling (RDS). Disease Control Journal 2016; 42(4): 269-79. (in Thai).

Green, L. W., & Kreuter, M. W. Health program planning: An educational and cological approach. New York: McGraw –Hill; 2005.

Thato R. Nursing research : concepts to application. 3rd ed. Bangkok: Chulabook; 2018. (in Thai)

Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: Mc Graw Hall; 1971.

Best,John W. Research in Education. 5th ed. New Jersey : Prentice Hall; 1986.

Pimthong S. Psycho-social factors correlated with HIV/AIDS preventive behavior in men who have sex with men: A structural equation model. JBS 2012; 18(2): 90-107. (in thai).

Rich AJ, Lachowsky NJ, Cui Z, Sereda P, Lal A, Moore DM, et al. Event-level analysis of anal sex roles and sex drug use among gay and bisexual men in vancouver, British Columbia, Canada. Arch Sex Behav 2016; 45(6): 1443- 51.

Buapan C, Rutchanagul P, Buaboon N. Factors predicting condom use behavior among men who have sex with men in Bangkok. JHNR 2018;34(2): 62-73. (in Thai).

Lachowsky NJ, Saxton PJ, Hughes AJ, Dickson NP, Summerlee AJ, Milhausen RR, et al. Younger gay and bisexual men's condom use with main regular sexual partner in New Zealand. AIDS Educ Prev 2015; 27(3): 257-74.