ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง

  • ณัฐชยา พวงทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อรวรรณ กีรติสิโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมป้องกันการหกล้ม, การหกล้ม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทนํา: การมีพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มที่ดีของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของผู้สูงอายุและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ระเบียบวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 349 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลและเครื่องมือการประเมินการหกล้ม แบบสอบถามการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ แบบสอบถามสิ่งชักนำสู่การปฏิบัติ แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary logistic regression analysis)

ผลการวิจัย: ผู้สูงอายุร้อยละ 89.7 มีพฤติกรรมป้องกันการหกล้มอยู่ในระดับดี ( = 53.32, SD = 4.20) โดยอายุ (Adj. OR = 5.90, 95%CI = 1.50-23.40, p = 0.012) การประกอบอาชีพ (Adj. OR = 3.14, 95%CI = 1.15-8.62, p = 0.026) การรับรู้ความรุนแรงของการหกล้ม (Adj. OR = 6.40, 95%CI = 2.10-19.63, p = 0.001) การรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ (Adj. OR = 11.27, 95%CI = 1.18-107.89), p = 0.036) การได้รับข้อมูลข่าวสาร (Adjusted OR=5.31, 95%CI = 2.06-13.71, p = 0.001)  และสภาพความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก (Adjusted OR=9.51, 95%CI = 3.15 - 26.58, p = 0.001) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผล: อายุ การประกอบอาชีพ การรับรู้ความรุนแรงของการหกล้ม การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการหกล้ม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงวัยก่อนสูงอายุและสำหรับวัยสูงอายุเพื่อแก้ไขปัญหาและบริการทางสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

References

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). Situation of The Thai Elderly 2019. 1st ed. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.; 2020. (in Thai).

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). Ya Kan Lome: Fall prevention guide for the elderly. 3rd ed. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation; 2015. (in Thai).

Srichang N, Kawee L. Forecasting reports of falls among the elderly (age 60 years and older) in Thailand, 2017-2021. Nontaburi: Division of Non-Communicable Diseases, Department of Diseases Control, Ministry of Public Health; 2016. (In Thai).

Institute of Geriatric Medicine, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Prevention Practices Assessment of falls in the elderly. 1st ed. Nontaburi: Sintavee printing; 2019. (in Thai).

Boonpleng W, Sriwongwan W, Pattana S. Rate and associated factors for falls among elderly people: Chaopraya Waterfront Community in Nonthaburi Province. J Nurs Sci 2015;33(3):74-86. (in Thai).

Samgampang T, Nathapindhu G. Factors related to the accidental incidence of elderly in Kham Pom Sub-district, Prayuen District, Khon Kaen. Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen 2011;18(1):61-69. (in Thai).

Sarapun A, Sirisopon N, Kainaka P, Onsiri S, Outayanik B, Threrawachjareanchai S, et al. Factors ralated to a fall prevention behaviors of elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18:215-22. (in Thai).

Lakman K. Perception and self-care behavior for falls prevention in elderly, Thakhumngoen Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province [Master of Public Health]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2015. (in Thai).

Pongpaew S. Predictive factors of fall prevention behaviors among olderadults, Nontaburi Province. J Gerontol Geriatr Med 2013;14(2):11-20. (in Thai).

Rosenstock I M. The health belief model and preventive health behavior. health education monographs 1974;2(4),354–86.

Sorysang L, Khompraya J, Natetanasombut K. A study of fall prevention guideline in older adult living in Mitraphappatana Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014;15(1):122-29. (in Thai).

Uthai Thani Provincial Public Health Office. Government documents [Internet]. 2017 [[cited 2017 Sep 18]. Available from: http://uthaihealth.moph.go.th/uthaihealth/showmtdoc.php?mid=10.

Thap Than Hospital. Government documents [Internet]. 2017 [[cited 2017 Sep 18]. Available from: http://203.157.212.3/ustat/thdcopdcause.php

Pholin T, Jitramontree N, Wirojratana V. The relationships between personal factors, health status, fear of falling, and fall preventive behaviors of community dwelling older persons. Jornal of Nursing Science Chulalongkorn University 2017;29(1):36-50. (in Thai).

Phongphanngam S. falls, fear of falling, and activity avoidance due to fear of falling among Thai Community-dwelling older adults living in Suburban Chiang Mai Thailand. Journal of Health and Nursing Research 2020;36(1):22-38. (in Thai).

Thiamwong L. Psychometric testing of the falls efficacy scale-international (FES-I) inThai older adults. Songkla Med J 2011;29:277-87. (in Thai).

Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc (1991);39(2):142-48.

Tinetti M, Richman D, Powell L. Falls efficacy as ameasure of fear of falling.

J Gerontol 1990;45(2):119-122.

Mahakote S, Khungtumneam K, Kompayak J. Factors related health promoting behaviors in elderly people: a case study in a Crowded Community, Bangkok. Journal of Health and Nursing Research 2020;36(2):225-33. (in Thai).

Muangsiri K, Maharachpong N, Rodjarkpai Y. Factors relating the behaviop of fall prevention among elderly in Chonburi Province. Naresuan University Journal: Science and Technology 2017;25(4):23-3. (in Thai).

Chantakeeree C. Promoting Exercise Behavior for Vulnerable Elderly. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2016;24(2):1-13. (in Thai).

Saejiw W. Physical activity and physical fitness of elderly active in Chonburi Province [Master of Science in EXERCISE AND SPORT SCIENCE]. Chonburi: Burapha University; 2016 (inThai)

Pimdee A, Effectiveness of Health Education Program by application Health Belief Model and Social Support with Paslop dancing exercise for Falling Prevention in Pre-Elderly Thai Female, Roi-Et Province [Master of Public Health Thesis in Health Education and Health Promotion]. Khon Kaen: Khon Kaen Univerity; 2010. (in Thai).

Gardiner S, Glogowska M, Stoddart C, Pendlebury S, Lasserson D, Jackson D. Older people's experiences of falling and perceived risk of falls in the community: A narrative synthesis of qualitative research. Int J Older People Nurs 2017;12(4)

Rodseea P, Fall prevention among the elderly living in a community: the nursing role in home health care. Thai Red Cross Nursing Journal 2018;11(2):15-25.

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01