คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020

Main Article Content

ทินกร บัวชู
ประภาพร เมืองแก้ว

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทนำ จากความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาไทยในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถทางวิชาการและความสามารถทางวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลาดแรงงานและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้ใช้บัณฑิต


วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020 (ค.ศ. 2020-2029)


ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 4 คน กลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 คน กลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 คน กลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน 3 คน และกลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 คน ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อย ๆ ในแต่ละองค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 3 นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง แล้วนำข้อมูลมาคำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เพื่อสรุปผลการวิจัย


ผลการวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020 มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน และมีองค์ประกอบย่อย จำนวน 58 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ จำนวน 11 ข้อ 2) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 10 ข้อ 3) ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน จำนวน 7 ข้อ 4) ด้านความรู้ความสามารถ จำนวน 16 ข้อ 5) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 5 ข้อ และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ จำนวน 9 ข้อ โดยพบว่าทุกข้อรายการมีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.00 และพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้อยละ 6.63


สรุปผล การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในอนาคต เพื่อนำไปพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะดังกล่าวต่อไป


ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Yurarach S. The quality development of Thai graduates’ to ASEAN. Journal of Education Naresuan University 2013;15(4):142-53. (in Thai).

Pansawat N. Nurse characteristics of professional nurses’ practices based on the way of Bodhisattva’s perfection practices. Journal of MCU Peace Studies 2016; 4(2):120-33. (in Thai).

Dhabdhimsri V, Kemkhan P, Vanich W, Huengwattanakul P. The desired characteristics of graduate for Thailand Qualifications Framework and identities of graduates in bachelor of nursing science program from Boromarajonani College of Nursing, Bangkok as perceived by their supervisors. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2019;35(1):252-63. (in Thai).

Kaewsasri A, Nilliaum R, Heetaksorn C. Changes in Thai society and culture and trends of nursing profession. Songklanagarind Journal of Nursing 2017;37(3):160-69. (in Thai)

Anupunpisit V, Suwandee S, Wetcharungsri P, Sukjaroen N. Foresight of Thai nurses in ASEAN economic community. Journal of The Police Nurses 2016;8(2):119-28.

(in Thai).

Srisatidnarakul B. The methodology in nursing research. Bangkok: U&I Inter Media Co., Ltd; 2010. (in Thai).

Linestone HA, Turoff M. The Delphi method, techniques and application. Massachusetts: Addison-Wesky Publishing; 1975.

Udomluck S, Vongchaiya P, Tachawisad S, Sutjasakulrat S. Humanized health care identity among graduates of Boromarajonani College of Nursing, Phayao. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2016;25(3):15-26. (in Thai).

Chansakul S. The relationship between attitude toward nursing profession, factors affecting intention and the nursing professional intention of nurse students in Eastern Asia University. Journal of Nursing Siam University 2018;19(37):119-34. (in Thai).

Posri N, Kusoom W. Identity of nursing students Suan Sunandha Rajabhat University. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 2017;9(1):135-45. (in Thai).

Harnyoot O, Rattanatavorn R. Quality and identity of graduated nurses of school of nursing, Eastern Asia University in Academic Year 2010. EAU Heritage Journal 2013;7(2):99-107. (in Thai).

Popattanachai U, Phetriang S. Development of nursing student identity in Boromarajonani College of Nursing, Suratthani. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2015;25(2):103-15. (in Thai).

Nawsuwan K, Wisalaporn, Sattayarak WD. Strategies to develop the nursing students’ identity in nursing colleges, Ministry of Public Health. Hatyai Journal 2015;13(2):117-32. (in Thai).

Phumkokrux S, Sukonthasarn A, Wongwiriyapun A, Liewtrakul T, Nakhapa W. Desired characteristics of graduates from faculty of nursing, Chiang Mai University as perceived by their supervisors/ employers. Nursing Journal 2016;43(Supplement):151-61. (in Thai).

Pochanakij C. Development of competency indicators for register nurses of Songklanagarind hospital. Songkla: Songkla University; 2017. (in Thai).

Tadawattanawit S. The characteristics of the graduates in accordance with the development of Thailand according to the “Thailand 4.0” economic model. Dusit Thani College Journal 2018;12(2):404-16. (in Thai).

Rattanaraj P. Desirable characteristics among graduate nurses of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation 2020;9(1):20-30. (in Thai).

Aramrom Y, Nawsuwan K, Singsri T, Silpakampises K. What is the relationship between experiences in nursing practicum and running student club’s activities: any Impact on the analytical thinking skills of the nursing students?. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2016;3(2):117-32. (in Thai).

Ekthamasuth C, Suvithayasiri K. Cognitive constructivism through problem solving thinking skill. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(1):177-83. (in Thai).

Buachu T. A study of the opinion of teaching and learning models of undergraduate nursing curriculum, Phetchaburi Rajabhat University in the 21st Century. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2018;30(3):26-37. (in Thai).

Cheevakasemsook A. Nursing teaching and learning management with blended learning in new normal era. Journal of Health and Nursing Research 2021;37(1):25-37. (in Thai).