กลไกการวิจัยและนวัตกรรม: กรณีศึกษาการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • สมใจ ศิระกมล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิภาดา คุณาวิกติกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การสร้างเสริมสุขภาพ , วิชาชีพการพยาบาล , วิจัยและนวัตกรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทนำ: การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือมีความสำคัญ โดยอาศัยการดำเนินการผ่านกลไกการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพิ่มสมรรถนะในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่พยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ ตามกรอบแนวคิดคำประกาศออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอกลไกที่สำคัญ 2 ประการในการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ ได้แก่ การวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นสำคัญ: การดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในรูปแบบใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการประเมินผลโครงการที่เชื่อถือได้ และเช่นเดียวกันการนำนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่มีการปฏิบัติที่ดีหลายโครงการมาเป็นต้นแบบ นับว่าเป็นแหล่งของการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มีพลังเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สรุป: ผลของการดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินโครงการพบว่า ยังมีจุดท้าทายที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขและติดตามเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการแสดงสมรรถนะและบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อเสนอแนะ: สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพสามารถนำกลไกการวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มสมรรถนะในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่พยาบาลวิชาชีพได้

References

WHO. Noncommunicable diseases. 2018 [cited 2018 May 15]. Available from: http://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

WHO-Thailand. Noncommunicable diseases (NCDs). 2018 [cited 2018 May 15]. Available from: http://www.searo.who.int/thailand/areas/ncd/en/

Kumar S, Preetha GS. Health promotion: an effective tool for global health. Indian J Community Med 2012; 37(1): 5-12.

WHO. Health promotion. 2018 [cited 2018 April 5]. Available from: http://www.who.int/ health promotion/conferences/previous/ottawa/en/

WHO. Milestones in health promotion: Statements from global conferences. 2009 [cited 2018 Aug 30]. Available from: http://www. who.int/healthpromotion/milestones/en/

WHO. Ottawa charter for health promotion: first international conference on health promotion. 1986 [cited 2018 Aprill 9]. Available from: http:// www.who.int/healthpromo tion /conferences/ previous/ottawa/en/index1.htm.

WHO. The Bangkok charter for health promotion in a globalized world. 2005 [cited 2005 Sep 19]. Available from: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/.

Thai Health Promotion Foundation. About ThaiHealth [Internet]. 2001 [cited 2018 May 27]. Available from: http://en.thaihealth.or.th/ WHO_WE_ARE/THAIHEALTH_INTRO/

Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses’ roles in health promotion practice: an integrative review. HPI 2012; 28: 490-501.

Thailand Nursing and Midwifery Council. Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 and Revision of the Act B.E. 2540. Bangkok: Judthong; 2011. (in Thai)

Thailand Nursing and Midwifery Council. Professional nursing and midwifery competencies. Nonthaburi: Siriyord printing; 2010. (in Thai)

Srisuphan W, Senaratana W, Nuntaboot K, Kunaviktikul W, Junprasert S, Tilokskulchai F, et al. Project on nursing profession movement towards health promotion. In: Kunaviktikul W, chair. Workshop on development of nursing innovation learning center for health promotion; 2017 Dec 26-27; Chiang Mai: Faculty of Nursing, Chiang Mai University; 2017. (in Thai).

Kumpalikit S, Luecha Y, Baramee J, Klunklin A, Suwanpatikorn K, Suwankeeree W, et al .An evaluation of health promotion competencies of graduate nursing students. J Nurs Sci 2007; 25(3), 44-55. (in Thai).

Faculty of Nursing, CMU. The evaluation of the project “Moving Health Promotion Toward Nursing Profession in Northern Thailand”. Chiang Mai: The institute; 2018. (in Thai)

Kaewthummanukul T, Sirakamon S. Heatlh promotion competency and practice among nurses in primary care service, the North region. Nursing Journal 2016; 43 Suppl Dec: 185-95. Thai. (in Thai).

Kunaviktikul W, Wichaikhum O, Nantsupawat A, Sirakamon S, Bhosai J, Sathapornpat P, Siriyosthumrong D. Health promotion competency and practice among nurses, the north region. Nursing Journal 2015; 42 Suppl Nov: 151-65. (in Thai).

Nantsupawat A, Sathapornpat P. Competency and roles of health promotion among nurses in tertiary hospitals. Journal of the Royal Thai Army Nurses 2017. 18(1): 222-8. (in Thai).

Klunklin A, Wichaikhum O, Kunaviktikul W, Jaiwilai W. Nurses’ role on developing health promotion innovation in Northern Thailand. Nursing Journal 2015; 42 Suppl Dec : S178-86. (in Thai).

Faculty of Nursing, Chiang Mai University (CMU). The project “Moving Health Promotion Toward Nursing Profession in Northern Tha iland”. Chiang Mai: Faculty of Nursing , CMU; 2017. (in Thai)

Ard-am C (O), Jaratsit S, Apipornchaisakul K, Sakulsri T, Rodphai B. Follow-up and evaluation of the project moving nursing profession for health promotion. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2017. (in Thai)

Ekthamasuth C, Sawekngam W, Prachusilpa G. Development of Instructional Model Based on Design Thinking and Reflective Practice Approaches to Enhance Nursing Innovation Abilities of Nursing Students. Journal of Health and Nursing Research 2020; 36(1): 1-14. (in Thai).

Thanomsaksri N, Singchangchai P, Pathumarak N, Factors Influencing Innovation Performance in Nursing Organizations as Perceived by Head Nurses of Community Hospitals under the Ministry of Public Health. Journal of Health and Nursing Research 2020; 36(1): 77-94. (in Thai).

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01