ผลของกายบริหารแบบมณีเวชต่อคุณภาพชีวิตและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ศรินทร์รัตน์ จิตจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • กัญทร ยินเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • วสันต์ หะยียะห์ยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • จินต์สินี วรรณพงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

กายบริหาร , ความดันโลหิต, คุณภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ, มณีเวช

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

          บทนำ: ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเสื่อมของร่างกายและการเจ็บป่วย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง จึงควรส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยกายบริหาร เช่น  มณีเวช เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

          วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่อคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุและเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตหลังบริหารร่างกายแบบมณีเวชในผู้สูงอายุ

          ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ฝึกทำท่ากายบริหารแบบมณีเวชร่วมกับการกำหนดลมหายใจ จำนวน 8 ท่า ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ฝึกทำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก [โดยย่อแบบฉบับภาษาไทย] และเครื่องวัดความดันโลหิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired samples t-test

          ผลการวิจัย: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วง 60-64 ปี หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และคุณภาพชีวิตโดยรวม (p<.05) ด้านสิ่งแวดล้อม (p=0.04) สำหรับคุณภาพชีวิตด้านสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่าง   (p=0.09) และมีค่าเฉลี่ยความดันโลหิตทั้งซิสโทลิกและไดแอสโทลิกลดลง (p<.05)

          สรุปผล: การบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการกำหนดลมหายใจมีผลช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและความดันโลหิตลดลงในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ

          ข้อเสนอแนะ: ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจสามารถนำท่ากายบริหารแบบมณีเวชร่วมกับการกำหนดลมหายใจมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารร่างกาย

References

Department of Elderly Affairs. Elderly Statistics. [Internet]. 2021 [cited 2021 August 14]; Available from: https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/335. (in Thai)

Chumuang O, Panuthai S, Khampolsiri T. Effect of Norakaag exercise on blood pressure among older persons with hypertension. Nursing Journal. 2013;40(1):11-22. (in Thai)

Ningsanond N, Hungsapruk S. Maneevej: new paradigm in healthcare. Songkhla: Neopoint (1995); 2017. (in Thai)

Panvongsa P. An effect of body balance by Maneevej technigue on muscle pain in olderly. National Academic Conference 4th Phetchabun Rajabhat University "Research for Local Development"; 10th March 2017; Phetchabun Rajabhat University. Phetchabun: 2017. p.912-20. (in Thai)

Kaewmok W. The effect of the Maneevej exercise technique on body balancing, flexibility and strength in elderly persons. BJM. 2017;4(1):31-9. (in Thai)

Tongkoop B, Waedueramae R, Kajey F, Cheteh M, U-ma M, Mama M, et al. Effects of Maneevej exercise technique on exercise behavior among Muslim women in Narathiwat province. PNUJR. 2018;10(3):27-38. (in Thai)

Dindem N, Buapetch A, Isarmalai S. Development of promoting ergonomic self - management and exercise medical ornament program on perioperative nurse with acute lower back pain. NUR_FTU. 2019;14(26):105-20. (in Thai)

Ngowsiri K, Karuhadej P, Napapongsa K. Effectiveness of Thai mind-body exercise “Rusie Dutton” on blood pressure and quality of life in older adults in Bangkok, Thailand. JPHD. 2018;16(3):41-53.

Poosalee J, Preechawong S. Effects of health promoting program with Thai boxing aerobic dance on blood pressure and body mass index of persons with prehypertension. JRTAN. 2014;15(3):218-25. (in Thai)

Somwatee T, Pothiban L, Nanasilp P. Effect of Thai qigong meditation exercise on blood pressure of the elderly with hypertension. Nursing J. 2011;38(4):81-92. (in Thai)

Rakpanit P. Exercise for Hypertensive Patients. RTNNMDjournal. 2014;41(1):3343. (in Thai)

Noiwat O. Health and quality of life. School of Health Science’s e-pamphlet [Internet]. 2012 [cited 2019 May 15]; Available from: https://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_3/pbhealth.html (in Thai)

Ngowsiri K. The effects of holistic health promotion program on quality of life in elderly. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University; 2016. (in Thai)

Jaikat P, Siviroj P, Panpanit R. Effects of ascetic exercise on flexibility and quality of life in elderly. Naresaun Phayao J. 2018;11(1):37-40. (in Thai)

Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health [Internet]. 2013 [cited 2019 May 15]; Available from: https://www.openepi.com/SampleSize/SSMean.htm

Michigan RO. Exercise preparticipation health screening in ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 10th ed. Philadelphia : Lippincott; 2016.

Mahutnirankul S, Tuntiphiwatthanasakul W, Pumphisalchai W, Wongsuwan K, Pornmanarungkul R. WHOQOL – BREF – THAI [Internet]. 2002 [cited 2019 May 15]; Available from: https://www.dmh.go.th/test/download/files/whoqol.pdf (in Thai)

Prapruttham S, Kumoad N, Boontanaporn S, Kaewngoen N, Ladpeng S. A pilot study: the effects of Maneevej self-care program on health problems and body alignment among the fitness-club members at Ho-klong subdistrict, Phromphiram district, Phitsanuloke province. Mahidol R2R e-Journal. 2019;6(1):59-73. (in Thai)

Natason A, Khanthong P, Dechakhamphu A. The effect of “Rueseedutton” exercise postures on nutritional status and quality of life in older people. Rama Nurs J. 2020;26(1):90-106. (in Thai)

Prasitvej P, Upasen R. The effect of social support program combined with physical exercise on quality of life in major depressive disorder patients. Nursing J. 2019;46(Supplement):70-82. (in Thai)

Thepsuriyanon D, Khanthong P. Quality of life in ascetic exercise among elderly in Ban Sai Mool, Yasothon province. JTT Med Res. 2017;3(2):1-5. (in Thai)

Setkhong S, Siramaneerat I, Inthaphalan K, Raksamat W. Comparison of the effects of hermit exercises and Maneevej exercises in reducing upper back pain. National Academic Conference 3rd " Step into a new dimension: Thai primary health care"; 6-7th July 2017; Sirindhorn College of Public Health. Ubon Ratchathani: 2017. p.213-21. (in Thai)

Huai P, Xun H, Reilly KH, Wang Y, Ma W, Xi B. Physical activity and risk of hypertension: a meta-analysis of prospective cohort studies. Hypertension. 2013:1021-6.

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01