ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ไวยพร พรมวงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • แสงเดือน กิ่งแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • รุ่งทิพย์ เจริญศรี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

คำสำคัญ:

ภาวะหัวใจล้มเหลว, ความรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทนำ: ความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล และอัตราการตายของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยามีภาวะหัวใจล้มเหลว อายุ 18 ปี ขึ้นไป ระดับความทนในการทำกิจกรรมตาม New York Heart Association Functional Class: NYHA FC I-II จำนวน 50 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและ แบบประเมินถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อจัดการอาการ และความมั่นใจในการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย: พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54) อายุระหว่าง 32-89 ปี อายุเฉลี่ย 58.18 ปี (SD.=11.29) กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ stage C โดยร้อยละ 80 มีระดับความทนในการทำกิจกรรมตาม NYHA FC II ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ระหว่าง 1 เดือนถึง 5 ปี เฉลี่ย 2 ปี (SD.=2.13) ความรู้ในการดูแลตนเองอยู่ระดับปานกลาง เฉลี่ย 15.14 คะแนน (SD.=2.17) และพฤติกรรมการดูแลตนเองแต่ละด้าน อยู่ระดับพอใช้

สรุปผล: การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่ยังต้องการการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองให้อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ: ควรเพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี โดยพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยก่อนจำหน่ายกลับบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ บริหารจัดการการรักษาและการปฏิบัติตัวได้อย่างมั่นใจและได้ผลการรักษาที่ดีในระยะยาว

References

The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King, Heart Failure Society of Thailand. Guidelines for Diagnosis and Treatment of Heart Failure, 2014. Bangkok: A-Plus Printing; 2014. (in Thai)

Heart Failure Council of Thailand. Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline. Bangkok: Next Step Design; 2019. (in Thai)

Kanjanavanit R, Phrommintikul A. Comprehensive heart failure management program. 2nd ed. Bangkok: Concept medical; 2015. (in Thai)

Rajadurai J, Tse HF, Wang CH, Yang NI, Zhou J, Sim D. Understanding the Epidemiology of Heart Failure to Improve Management Practices: An Asia-Pacific Perspective. J Card Fail. 2017 Apr; 23(4): 327-39.

The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King, Heart Failure Society of Thailand. Guidelines for Diagnosis and Treatment of Heart Failure, 2014. Bangkok: A-Plus Printing; 2014. (in Thai)

Moleerergpoom W, Hengrussamee K, Piyayotai D, Jintapakorn W, Sukhum P, Kunjara-Na-Ayudhya R, Suwanjutah T, et al. Predictors of In-Hospital Mortality in Acute Decompensated Heart Failure (Thai ADHERE). J Med Assoc Thai 2013; 96: 157.

Maharak C. Outcomes of patients admitted with heart failure at Phang Nga Hospital. Med J 2019; 33(2): 311-26. (in Thai)

Kobkuechaiyapong S. Characteristics of heart failure patients readmitted within 28 days in Saraburi Hospital. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 2013; 30(1): 35-46. (in Thai)

Joynt KE, Jha AK. A path forward on medicare readmissions. N Engl J Med 2013; 368(13): 1175-7.

Suwanno J, Petsirasan R, Prasearttha P, Chanpradi A, Saisu W. Self-care among patients with chronic heart failure. Thai Journal of Nursing Council 2008; 23(1): 35-47. (in Thai)

Rerkluenrit J, Wonnapong S. Development of a self-care program for heart failure patients in Nakhonnayok Province: A participatory action research project. Thai Journal of Nursing Council 2014; 29(4): 64-78. (in Thai)

Promwong W, Siripitayakunkit A, Hanprasitkam. Evaluation of health care services using a multidisciplinary care model for persons with heart failure at the heart failure clinic, Ramathibodi Hospital. Rama Nurs J 2019; 25(2): 166-80. (in Thai)

Tawalbeh LL, Al-Smadi AM, AlBashtawy M, AlJezawi M, Jarrah M, Musa AS, et al. The most and the least performed self-care behaviors among patients with heart failure in Jordan. Clinical Nursing Research 2020; 29(2): 108–16.

Damnong N, Deenan A, Kunsongkeit D. Factors related to functional performance of rehospitalized patients with heart failure. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2015; 31(3): 74-85. (in Thai)

Dsudthironapoom P. The effects of self-care promoting program on self-care behaviors and quality of life among patients with heart failure in Prachuapkhirikhan Hospital. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing January 2015; 26(1): 2-14.

Riegel B, Lee CS, Dickson VV, Carlson B. An update on the self-care of heart failure index. J Cardiovasc Nurs 2009; 24(6): 485–97.

Lainscak M, Blue L, Clark AL, Dahlström U, Dickstein K, et al. Self-care management of heart failure: Practical recommendations from the patient care committee of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2011; 13(2):115-26.

Jaarsma T, Cameron J, Riegel B, Stromberg A. Factors related to self-care in heart failure patients according to the middle-range theory of self-care of chronic illness: A literature update. Curr Heart Fail Rep 2017; 14: 71-7.

Suwanratsamee W, Pinyopasakul W, Charoenkitkarn V, Dumavibhat C. Symptom experiences, symptom management, and functional status in patients with heart failure. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 2013; 24(1): 2-16. (in thai)

Deenuapanao S, Kunsongkeit W, Duangpaeng S. Experiences of family members in caring of patients with chronic congestive heart failure. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2014; 22(2): 52-64. (in Thai)

Hachak W. The influence of uncertainty in illness, health literacy, social support on quality of life of patients with heart failure. Master Thesis of Nursing Science. Bangkok: Mahidol University. 2012. (in Thai).

Lion HL, Chen HI, Hsu SC, Lee SC, Chang CJ, Wu MJ. The effects of a self-care program on patients with heart failure. Journal of the Chinese Medical Association 2015; 78(11): 648-56.

Cocchieri A, Riegel B, D’Agostino F, Rocco G, Fida R, Alvaro, et al. Describing self-care in Italian adults with heart failure and identifying determinants of poor self-care. European Journal of Cardiovascular Nursing 2015; 14: 126–136.

Tawalbeh LL, Qadire MA, Ahmad MM, Aloush S, Sumaqa YA, Halabi M. Knowledge and self-care behaviors among patients with heart failure in Jordan. Res Nurs Health 2017; 40: 350–9.

Teeoutid W, Kunsongkeit W, Dungpaeng S. Factor influencing self-management behaviors of sodium restriction among congestive heart failure patients. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2019; 35(1): 120-9. (in Thai)

Medical Statistics. Statistics for heart failure patients. Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital; 2018. (in Thai)

Pedcharat W, Namjuntra R, Binhosen V, Porapakkham P. Effects of self-management program on self-management behaviors and readmission of patients with heart failure after valvular heart surgery. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 2017; 28(2): 38-51. (in Thai)

Orem DE. Nursing: Concepts of practices (6th ed.). St. Louis: Mosby Year Book. 2001.

Suwanno J, Petsirasan R, Prasearttha P, Chanpradi A, Saisu W. Age and heart failure self-care: a comparison of self-care maintenance between eldery and adults. Songkla Med J 2009; 27(4): 335-46. (in Thai)

Rerkluenrit J, Khwancha P, Soiorn T. Effects of a supportive educational Program on functional status and self-care of persons with heart failure. Rama Nurs J 2012; 18(1): 102-18. (in Thai)

Hsiao I, Chien C, Chen C, Lin C, Koo M. Predictors of lack of improvement in the left ventricular ejection fraction in patients with congestive heart failure 18 months after commencement of a disease management program: a prospective observational study. Tzu Chi Medical Journal 2015; 7: 164-9.

Rerkluenrit J, Panpakdee O, Malathum M, Sandelowski M, Tanomsup S. Self - care among thai people with heart failure. Thai Journal of Nursing Research 2009; 13(1): 43-54. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01