คุณภาพคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถีชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • โกวิทย์ กังสนันท์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำสำคัญ:

quality of work-life, professional nurses, professional groups in organization

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี  และ 3) เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี กรอบทฤษฎีของการศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวแบบคุณภาพชีวิตในการทำงานของ Walton1ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพชีวิตในการทำงาน 8 ด้าน วิธีการศึกษาใช้การสำรวจโดยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 292 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .947 การวิเคราะห์ข้อมูลปรับใช้ขั้นตอนทางสถิติที่ครอบคลุม ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่า t-test และ One-way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของของฟิชเชอร์

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และด้านธรรมนูญในองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2) ปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและอัตราเงินเดือนมีความสัมพันธ์ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพการสมรส และอายุราชการ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงาน เนื่องจากสภาการพยาบาลได้กำหนดมาตรฐานการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลยึดถือปฏิบัติ ดังนั้นไม่ว่าพยาบาลวิชาชีพจะมีอายุการทำงานมากน้อยแค่ไหนและที่มีสถานภาพโสด สมรส หม้าย/หย่า หากยึดหลักการพยาบาลในการทำงานก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน

References

1. Walton RE. Quality of working life: what is it?. Slone Management Review 1975;15(1):12-8.

2. Keawphikun S. Quality of work life of police nursing nursing personnel. Master’s thesis, Thammasat Univeersity 2009. (in Thai).

3. Chalermsarn P. Quality of work life. 2009. Searched on 1 March 2018, form http://www.Moe.go.th/moe/th/news/detail.php NewsID=12168&Key=news research (in Thai).

4. Kittisuksathit S. et al. Quality of work life and happiness. Bangkok: Plain Press Printing Company Limited. 2012. (in Thai).

5. Rajavithi Hospital. [Internet]. History of Rajavithi Hospital. 2018. Searched on 8 February 2018, form http://www.Rajavithi.go.th/ (in Thai).

6. Yamane T. Statistics: An introductory analysis. (3rded). New York: Harper & Row. 1970.

7. Vachit U-Aon. Research and business data search. Bangkok: Central Express. 2007.

8. Phrom-Iang P. Quality of work life of professional nurses Nakhon Pathom Hospital. Master of Public Health Thesis, Mahidol University. 2015. (in Thai).

9. Sikantha T. Quality of work life of professional nurses in Siriraj Hospital. Master of Science thesis, Mahidol University. 2013. (in Thai).

10. Burns JM. Leadership. New York: Harper & Rows Publishers Inc. 1979:148-49.

11. Preeyaporn Wonganutaroj. Academic administration. Bangkok Supplementary Media Center. 2000. (in Thai).

12. Chirawatkun S. et al. Nursing profession: gender definition. Journal of the Nursing Council, 2011. Year 26, Issue 2 April- June 2011. (in Thai).

13. Jirakijwibun T. Study of quality of work life and good work practices That has an effect on motivating employees at operational levels in Amata Nakorn Industrial Estate Chonburi province. Master of Business Administration, Bangkok University. 2013. (in Thai).

14. Suwannakut P. Quality of life of professional nurses working in shift systems of community hospitals Ubon Ratchathani. Master of Public Health Thesis, Ubon Ratchathani Rajabhat. University. 2012. (In Thai).

15. Wichesetkul A. Factors affecting quality of work life of professional nurses, Nakhon Pathom Hospital. Independent research, Master of Arts, Silpakorn University. 2009. (in Thai).

16. Woradet S. et al. Factors related to quality of life Work of public health personnel Kong Ra Hospital Phatthalung Province. Journal of Public Health 2015;24(2):262-72. (in Thai).

17. Umphan U. Quality of work life of personnel in private University in Bangkok. Research report of St John’s University. 2009. (in Thai).

18. Keawkangwan S. Personality psychology theory. (Know he knows us). 9th Edition. Bangkok University. Doctor,villager. 2001. (in Thai).

19. Bunthimwittaya K. et al. Quality of work life of support personnel Thonburi Rajabhat University. Independent Student and Master of Public Administration, Naresuan University. 2009. (In Thai).

20. Khobarat P. Quality of work life of non-commissioned police officers: a case study of division 4, special branch police division 1. Master of Public Administration Krirk University. 2013. (in Thai).

21. Khwanmuang S. Quality of work life of professional nurses in Saraburi Hospital. Master’s thesis. Thepsat Rajabhat University. 2007. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-01