ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ โดยการให้ข้อมูล และการสร้างแรงจูงใจ ต่ออาการหายใจลำบากของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Main Article Content

อุทัยชนินทร์ จันทร์แก้ว
จิราพร เกศพิชญวัฒนา

บทคัดย่อ

      การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะ โดยการให้ข้อมูลและการสร้างแรงจูงใจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 60 ปีขึ้นไป และเข้ารับการรักษาแผนกคลินิกพิเศษ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 44 คน สุ่มเข้ากลุ่มควบคุม 22 คน และกลุ่มทดลอง 22 คน โดยกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะ โดยการให้ข้อมูลและการสร้างแรงจูงใจ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินอาการหายใจลำบาก โดยผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน นำมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบง่าย (Correlation coefficient) มีค่า = 0.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที


ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้


  1. ค่าเฉลี่ยระดับอาการหายใจลำบากของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมฯ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ค่าเฉลี่ยระดับอาการหายใจลำบากของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมฯไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Indelicato RA. The advanced practice nurse's role in palliative care and the management of dyspnea. Topics in Advanced Practice Nursing eJournal. [internet]. 2006 [cited 2018 May 19]. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/551364_3

2. Marciniuk DD, Goodridge D, Hernandez P, Rocker, Balter M, Bailey P, et al. Managing dyspnea in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease: a canadian thoracic society clinical practice guideline. Canada Respiratory Journal 2011;18(2):69-78.

3. Promin J. Effects of dyspnea management promotion program on readmission and satisfaction of care among chronic obstructive pulmonary disease patients at Fang Hospital, Chiang Mai Province. Chiangmai: Chiangmai university; 2008. (in Thai).

4. Witheethummasak P. Relationship between symptom cluster and functional performance among chronic obstructive pulmonary disease patients. Chonburi: Burapha University; 2010. (in Thai).

5. Nancy S, Diane K. Chronic critically ill dyspneic patients: mechanisms and clinical measurement. American Association of Clinical Care Nurse. 2001;12(12):220-33.

6. Krainara P, Malathum P, Nathisuwan S, Kawamatawong T. Self-care for medication use in older patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rama Nurs 2011;17(2):285-303. (in Thai).

7. Phaephon N. Association between inhalation technique and exacerbation symptoms of patients with COPD at Somdej Prabraromarachineenath Hospital Khonkhen: Khonkhen University; 2011. (in Thai).

8. de Castro MC, de Queiroz, AM, Moreira MAC, Jose RJ, Maria AB, Ruth M, et al. Knowledge about COPD among users of primary health care services. International Journal of COPD 2015;10:1-6.

9. Smith EB. Motivation in pulmonary rehabilitation. London, England: Coventry University; 2008.

10. Runo JR, Ely EW. Treating dyspnea in a patient with advanced chronic obstructive pulmonary disease. West J Med 2001;175:197-201.

11. Osborn CY, Egede LE. Validation of an Information-Motivation-Behavioral Skills model of diabetes self-care (IMB-DSC). Patient Educ Couns. 2010;79(1):49-54.

12. Loyd JJ, Wyatt KM, Creanor S. Behavioural and weight status outcomes from an exploratory trial of the Healthy Lifestyles Programme (HeLP): a novel school-based obesity prevention programme. BMJ Open 2012;2(3).

13. Sitthiamorn J, Suprachutikul A, Rattanalerd S, Rarchaborirak K. Clinical practice guideline. 4thed. Nonthaburi: The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization); 2000. (in Thai).

14. Mann SJ. Alternative perspectives on the student experience: alienation and engagement. Studies in Higher Education 2001;26(1):7-19.

15. Kendrick KR, Baxi SC. Smith RM. Usefulness of the modified 0-10 Borg scale in assessing the degree of dyspnea in patients with COPD and asthma. Journal of Emergency Nursing 2000;26(3):216-22.

16. Fisher WA, Fisher JD, Harman J. the information-motivation- behavioral skills model: a general social psychological approach to understanding and promoting health behavior. Malden: Blackwell Publishing, 2003.

17. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia: Lippincott; 2014.

18. Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: conduct, critique & utilization. 5th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2005.

19. Hanujareankul S. Nursing: art of nursing. Bangkok: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital; 2001. (in Thai).

20. Luawnklinhom J. Human psychology and business ethics. Bangkok: Thai Business Administration Technological College; 2004. (in Thai).

21. Phisanbowonsri N. Development of the model for promoting competency in chronic dyspnea self-management for patients with chronic obstructive pulmonary disease: Burapha University; 2007. (in Thai).

22. Friedman DS, Hahn SR, Gelb L, Tan J, Shah SN, Kim EE, et al. Doctor-patient communication, health-related beliefs, and adherence in glaucoma results from the Glaucoma Adherence and Persistency Study. American Academy of Ophthalmology 2008; 115(8):1320-7.

23. Lunnela J, Kaariainen M, Kyngas, H. Adherence of finnish people with glaucoma to treatment plans and connected factors. International Journal of Circumpolar Health 2011; 70(1):79-89.

24. Suwanno J, Suwanno J. Attribute of sociodemographic, illness characteristics, and personal resources on severity of dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary Disease. Thai Journal of Nursing Council 2007;22(2):99-112. (in Thai).

25. Bandura, A. Social foundations of thought and action: social cognitive theory. [internet]. 1986 [cited 2019 Jan 23]. Available from: https://psycnet.apa.org/record/1985-98423-000.

26. O’Donnell DE, Webb AK, & McGuire AM. Older patient with COPD: Benefit of exercise training. Geriatric 1993;48:59-66.

27. Duangpaeng S. Functional status and factors influencing functional status among chronic
obstructive pulmonary disease. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2015;31(3):13-24. (in Thai).