ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ

ผู้แต่ง

  • ปริษา เกยไชย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วารี กังใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สหัทยา รัตนจรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี จำนวน 60 คน ที่ได้มาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติ ที
     ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพมากกว่าก่อนการทดลอง (t=-4.82, p< .001) และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t= -2.727, p < .001) ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรประยุกต์โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ในข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

References

1. Council of State. Government pension act A.D. 1951. (copied documents). ; 1996. Available from http://www.gpf.or.th/download/act-eng.pdf (In Thai).

2. Thidarat A, Phraephun M. Financial planning for retirement among provincial electricity authority employees. [M.A.Thesis]. Nakorn Pathom: Silpakorn University, 2007. (in Thai).

3. Wilaiwan T. Science and Art of Gerontological Nursing. 2nd ed. Bangkok: Textbook project, Faculty of Nursing Mahidol University; 2013. (in Thai).

4. Jurairut, H. Self –care behavior on retired military officials. [master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 1998. (in Thai).

5. Poom N. Work after retirement of personnel Chiangmai University. [master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2004. (in Thai).

6. Penprapa B. Preparation before retirement. Journal of Princess Narathiwat Ratchanakarin Univerity: Humanities and social sciences 2015;2(1):82-92. (in Thai ).

7. Praphaporn M. Development of a health promotion model for pre-retired teachers. [doctoral thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2005. (in Thai).

8. Health insurance system research office. Outpatient database [Internet]. 2012. [cited 2016 March 8 ]. Available from http://www.hisro.or.th/main/index.php. (in Thai).

9. Jarasrach Y. Factors influencing health promoting behavior among retired government officials in Srisakate province. [master thesis]. ChonBuri: Burapha Univerity; 2014. (in Thai).

10. Pender N, Murdaugh C, Parsons M. Health promotion in nursing practice. 7th ed. New Jersey: Pearson Education; 2015.

11. Kattika T, Jiraporn K, Chanokporn J. Factors related to health promoting behaviors among older adults: a meta-analysis. Journal of Nursing Science 2010;28(3):60-8

12. Chanidsara T. Effect of health behavior promotion program on health promoting behaviors and quality of life among elderly with osteoarthritis. [master thesis]. ChonBuri: Burapha Univerity; 2014. (in Thai).

13. Ratchawan T, Jureporn J. Effect of health promotion program on health behaviors among the hypertensive elderly. [Internet]. 2012 [cited 2016 July 15 ] Available from http:// mis.cola.kku.ac.th.

14. Polit DF, Beck CT. Nursing research principle and methods 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

15. Wassana K. Factor predicting health promoting behaviors among the elderly with hypertension. [master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2004. (in Thai).

16. Bandura A. Self-efficacy changing societies. (3rd)., Cambrideg: Cambrideg University Press; 1999.

17. Primprapha K, Chanjar S, Pakorn P, Wiroj W. Factors predicting health promoting behaviors among government officials with dyslipidemia. Journal of Nursing and Health Sciences 2011;5(3):17-28. (in Thai).

18. Walainaree P, Jeerawan U. Effects of health promotion program on elderly in Pathumthani province. Journal of Pacific Institute of Management Science 2017;4(1):59-67 (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-01