ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา, การมีเพศสัมพันธ์

บทคัดย่อ

         การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 990 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีเพศสัมพันธ์หรือคาดว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศได้ ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อระหว่าง .50-1.00 และค่าความเที่ยงจากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคระหว่าง .71-.92 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ

          ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 20.80 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ได้แก่ อายุ (OR = 2.33, 95%CI = 1.01-5.36) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด (OR = 1.54, 95%CI = 1.00-2.37) การสูบบุหรี่ (OR = 2.55, 95%CI = 1.51-4.29) การเคยมีแฟนแต่เลิกกันแล้ว (OR = 3.48, 95%CI = 1.17-10.33) การมีแฟนในปัจจุบัน (OR = 5.17, 95%CI = 1.71-15.57) การอยู่กับแฟนหรือคนที่ชอบตามลำพัง (OR = 6.40, 95%CI = 3.38-12.11) ความอยากรู้อยากลองต่อการมีเพศสัมพันธ์ (OR = 1.09, 95%CI = 1.04-1.15) การบริโภคสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ (OR = 1.03, 95%CI = 1.00-1.07) และความถี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OR = 1.10, 95%CI = 1.01-1.19) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสามารถทำนายโอกาสเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ร้อยละ 52.20

            บุคลากรสาธารณสุข ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นประเด็นในการสร้างโปรแกรมกิจกรรมหรือแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ต่อไป

References

1. Manaboriboon B. Epidemiology of mortality and morbidity of Thai teenagers. In: Rosawan A, In-iw S, Manaboriboon B, Hongsanguansri S, Jaruratanasirikul S, editors. Textbook of adolescent medicine. Nonthaburi: Parbpim Ltd; 2016. p.269-272. (in Thai).

2. Hoyrat P, Wongsawat P. Thai adolescent with early sexual intercourse. Journal of phrapokklao nursing college. 2017;28(2):173-82. (in Thai).

3. Poonkhum Y, Phromprapat P, Paisalachapong K, Samakkeekarom R. The study to promote youth health and prevention of risk behaviors and health problems among youths.Thailand journal of health promotion and environmental health. 2012;35(2):48-65. (in Thai).

4. Bureau of reproductive health, Department of health, Ministry of public health. Annual report 2018 [Internet]. Bureau of reproductive health; 2018 [cited 2019 Jun 7]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=263. (in Thai).

5. Kruachottikul S, Paiboon S. Quality of unintended teenage pregnant women: midwifery roles. Kuakarun Journal of Nursing. 2014;21(2):18-27. (in Thai).

6. Puangprasong R, Samantarath P, Sitharatsak C. Stigma in adolescent pregnancy: nurse’s role. Vajira nursing journal. 2018;20(1):1-11. (in Thai).

7. Khumtorn L. “How to prevent unwanted teenage pregnancy?”. Journal of boromarajonani college of nursing, Bangkok. 2014;30(3):97-105. (in Thai).

8. Bureau of reproductive health, Department of health, Ministry of public health. Abortion surveillance report, Thailand 2017 [Internet]. Bureau of reproductive health; 2017 [cited 2019 Jun 7]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=268. (in Thai).

9. Bureau of epidemiology, Department of disease control, Ministry of public health. Annual epidemiological surveillance report 2017 [Internet]. Bureau of epidemiology; 2017 [cited 2019 Jun 9]. Available from: https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe. (in Thai).

10. Ruangkanchanasetr S. Epidemiology of mortality and morbidity of Thai teenagers. In: Rosawan A,In-iw S, Manaboriboon B, Hongsanguansri S,
Jaruratanasirikul S, editors. Textbook of adolescent medicine. Nonthaburi: Parbpim Ltd; 2016. p.28-30. (in Thai).

11. Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning: An education and environment approach. NewYork: McGrau Hill; 2005.

12. Chirawatkul A. Statistics in research: appropriate selection. Bangkok: Witthayaphat; 2014. (in Thai).

13. Lekphet K. The development of behavioral risk factors surveillance program on HIV Infection among upper secondary school students [doctoral’s thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2014. (in Thai).

14. Fachaiyaphum C. Sexuality education. Bangkok: Se-education; 2016. (in Thai).

15. Boonrod T. Sexual behavior and factors associated to sexual relation among adolescent under the vocational education commission in muang district, province in the south of Thailand [master’s thesis]. Khon kean: Khon kean University; 2007. (in Thai).

16. Surinsak W. Premarital sexual relationship in adolescents [master’s thesis]. Khon kean: Khon kean University; 2003. (in Thai).

17. Rovinelli RJ, Hambleton RK. On the use of content specialists in the assessment of criterion-Referenced test item validity. Dutch journal of education research. 1977;2:49-60.

18. DeVellis RF. Scale Development: theory and applications. California: SAGE Publications; 2012.

19. Stevens J. Applied multivariate statistics for the social sciences. 3rd ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; 1996.

20. Lekphet K, Wongsawat P, Tejativaddhana P, Michaeng S. Effecting factors of sexual relationship experiences among upper secondary school students. Research and development health system journal. 2015;8(1):163-74. (in Thai).

21. Rosawan A. Epidemiology of mortality and morbidity of Thai teenagers. In: Rosawan A, In-iw S, Manaboriboon B, Hongsanguansri S, Jaruratanasirikul S, editors. Textbook of adolescent medicine. Nonthaburi: Parbpim Ltd; 2016. p.119-128. (in Thai).

22. Hosiri T. Theory of psychological development. In: Sitdhiraksa N, Wannasewok K, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Apinuntavech S, Ketuman P, editors. Siriraj Psychiatry DSM-5. 3rd ed. Bangkok: prayoonsanthai printing; 2016. p. 67-75. (in Thai).

23. Pimsawat Y, Sanpanawat N, Wonglao P. Factors related to a risky behavior of sexual relations among the high school female students in Mukdahan province. Journal of public health, Ubon ratchathani rajabhat University. 2014;3(2):100-18. (in Thai).

24. Ketuman P. Sexual development and sexual problems in children and adolescent. In: Piyasil V, Ketuman P, editors. Textbook of child and adolescent psychiatry Volume 2. Bangkok: Thanapress; 2007. p. 227-236. (in Thai).

25. Thammaraksa P, Powwattana A. Whether or not multiple risk behaviors in thai adolescents is preventable?. Journal of boromarajonani college of nursing, Bangkok. 2018;34(2):173-88. (in Thai).

26. Ketuman P. Theory of psychological development. In: Sitdhiraksa N, Wannasewok K, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Apinuntavech S, Ketuman P, editors. Siriraj Psychiatry DSM-5. 3rd ed. Bangkok: prayoonsanthai printing; 2016. p. 327-332. (in Thai).

27. Sawangtook S, Thano P. The study of the awareness of sexual risk behaviors and sexual risk behaviors of adolescent students. Kuakarun journal of nursing. 2015;22(2):41-56. (in Thai).

28. Thammaraksa P, Powwattana A. Whether or not multiple risk behaviors in Thai adolescents is preventable?. Journal of boromarajonani college of nursing, Bangkok. 2018;34(2):173-88. (in Thai).

29. Gwon SH, Lee CY. Factors that influence sexual intercourse among middle school students: Using data from the 8th (2012) Korea youth risk behavior web-based survey. J Korean acard nurs. 2014;45(1):76-83. (in Thai).

30. Jongrachen P. The type of love of Srinakharinwirot University’s students. The journal of faculty of applied arts. 2016;9(2):29-37. (in Thai).

31. Chaikoolvatana C, Praditsathaporn C, Kamkhieo W. Predictors of sexual risk behaviors among aldolescents in Phayao province. Journal of nursing and education. 2013;6:104-115. (in Thai).

32. Phumpuang K. Creating learning activities with connectivism through social media. Liberal arts review. 2015;10(19):1-13. (in Thai).

33. Nuwong P. Factors affecting sexual behavior of adolescents in dormitory at Phitsanulok Province [Internet]. Regional health promotion center 2, Department of health, Ministry of public health;2015 [cited 2019 Jun 12]. Available from: http://hpc2.anamai.moph.go.th/research/index.php/2558/107-2015-08-27-09-23-52. (in Thai).

34. Pramathphol K. Sexuality education. Nonthaburi: Aimphan press; 2013. (in Thai).

35. Sittipiyasakul V, Nuwong P, Lucksitanon R, Uamasan B. A survey on sexual experiences, Opnions and sexual risk behaviors among teenage students in Thailand. Journal of health science. 2013;22(6):979-987. (in Thai).

36. Powwattana A, Kalampakorn S, Lagampan S, Rawiworrakul T. Health promotion and disease prevention in community: an application of concepts and theories to practice (Revised edition). Chachoengsao: MN Compute offset; 2018. (in Thai).

37. Thato S. Premarital sexual behavior among thai adolescents. Journal of nursing science Naresuan University. 2007;1(2):19-30. (in Thai).

38. Hengchamras Y, Cherngchalat K, Phirom C, Jankun S, Lertprasertsiri P, Yamupon L. Sexual risk behaviors surveillance of the students in Samut sakhon. Academic journal institute of physical education. 2013;5(3):1-16. (in Thai).

39. Prachanno W, Srisuriyawet R, Homsin P. Factors influencing sexual behaviors among primary School students based on the Information-Motivation-Behavioral skill model. Journal of nursing science Chulalongkorn University. 2017;29(2):39-51. (in Thai).

40. Homsin P. Concepts and theories for practice: Smoking and alcohol drinking prevention among adolescents. Chonburi: Chonburi printing; 2015. (in Thai).

41. Pichainarong N, Chaveepojnkamjorn W. Alcohol use and sexual-risk behaviors among female youths: a cross-sectional survey in central Thailand. J Sci Technol MSU. 2015:34(2);171-9. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-01