ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นหญิงตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สิริกร ศรีเมือง
อาภาพร เผ่าวัฒนา
สุนีย์ ละกำปั่น

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นหญิงตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือเด็กหญิงอายุ 11-13 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด แบ่งเป็นกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน กิจกรรมมีทั้งหมด 4 ครั้ง รวมระยะเวลาของการศึกษา 10 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square, Wilcoxon signed rank test, Mann-whitney test, Independent t-test และ Repeated Measure ANOVA


      ผลการวิจัยพบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสัปดาห์ที่ 6 และระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 10 ของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน (p > .05) และพบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 10  ของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Chirawatkul S. Integration Model for Prevention and Dealing with Teenage Pregnancy. Journal of Nursing Council 2015;30(2):5-19. (in Thai)

2. Geounuppakul M. Teenage Pregnancy. In: Covavisarat A, Promsonthi P, Junruchkul B, editors. Pregnancy in ri skymothers maternal age. Bangkok: Union Creation Ltd; 2011. p.35- 49. (in Thai)

3. Reangkanjanaseart S. Epidemiology of death and illness among Thai adolescents. In: Areemit R, In-iw S, Manaboriboon B, Hongsanguansri S, Jaruratanasirikul S, editors. Texbook of adolescent medicine. Nontaburi: Parbpim Limited Partnership; 2016. p. 22-36. (in Thai)
4. World Health Organization (WHO). World health statistics 2016: monitoring health for the SDGs sustainable development goal. 2016.

5. Bureau of Reproductive Health. Situation of reproductive health among teenage and adolescents in 2015 [Internet]. 2016 [cited 2017 May 16]. Available from: https:// rh. anamai. moph. go.th/ewt_dl_ link.php?nid=86

6. Chanaim S. Developmental Psychology. 5th ed. Bangkok: Thai Watana Panich; 2000. (In Thai)

7. Worraka A. Life skills and sexual risk behaviors of Junior high school students, Kanchanaburi Province [Master degree’s thesis].[Bangkok]: Mahidol University; 2015. (in Thai)

8. Sriwianya J. Factors related to sexual risk behaviors of mattayomsuksa 2 students, The secondary educational service area office 2, Bangkok [Master degree’s thesis]. [Samutprakan]: Huachiew Chalermprakiet University; 2015. (in Thai)

9. Butcharoen W, Pichayapinyo P, Pawwattana A. Factors related to sexual risk behavior among Thai secondary school students. Journal of Public Health 2012;42(1):29-39. (in Thai)

10. Ministry of Education and Unicef. Research report to review sexuality education teaching in Thai education [Internet]. 2016 [cited 2017 Jun 8]. Available from: https://www.unicef.org/thailand/media/1106/file/A2.pdf

11. WHO. Health Promotion Glossary [Internet]. 1998[cited 2017 Jun 8]. Available from: https://www.who.int/healthpromotion/HPG/en/

12. Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine [Internet]. 2008 [cited 2017 Feb 10];67:2072- 2078. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18952344

13. Health education division Department of health service support Ministry of public health and Srinakharinwirot University. Assessment of health literacy on teenage pregnancy prevention among adolescent Thai female aged 15-21 years [Internet]. 2014 [cited 2017 Feb 10]. Availible from: https://hed.go.th/210520180717223604_linkhed

14. Kaewwannarat A. Method of health education. Bangkok: Unity and progress solution; 2010. (in Thai)
15. Kaeodumkoeng K. Health literacy access, understand and application. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public Company Limited; 2018. (in Thai)

16. Yenjabok P. Thai children and media literacy wise to know wise to choice. Bangkok: The war veterans organization of Thailand printing; 2016. (in Thai)

17. Poomthawron P, Nimitarnum N, Roojanavech S. The effect of health literacy promoting program for overweight primary school students. Chonburi Hospital Journal 2017;42(2): 171-80. (in Thai)

18. Wongsing S, Jirasatit S, Kainakha P, Sirisopon N, Napatpittayatorn P. The effectiveness of health education program for health literacy development on dental health for prathomsuksa one student of Prachaleksombon school in Chachoengsao. Kasetsart Educational Review 2016;32(1):132-37. (in Thai)

19. Thipnat A. Effectiveness of health education program for health literacy development on narcotics for pratomsuksa six students of Kasetsart University Laboratory school, Center of Educational Research and Development [Master degree’ thesis]. [Bangkok]: Kasetsart University;2013. (in Thai)

20. Kingmala C, Rawiworrakul T, Powwattana A. Effect of a pregnancy prevention program for female aldolescent. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2015; 31(3): 25-34. (in Thai)

21. Taylor M, Jinabhai C, Dlamini S, Sathiparsad R. Effects of a Teenage Pregnancy Prevention Program in KwaZulu-Natal, South Africa. Health Care for Women International Egger, S. S., & Vries, D. H. 2014; 35, 845–858.