ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท

Main Article Content

อิทธิพล ดวงจินดา
ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์
จันทร์จิรา อินจีน
ปารวีร์ มั่นฟัก

บทคัดย่อ

          การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีสุขภาพที่ดี มีความสามารถในการดูแลพึ่งพาตนเองได้นานขึ้นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบริบทจังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 628 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาความสัมพันธ์ด้วยค่าไควสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


          ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาทมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันโดยรวมอยู่ในระดับพึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 94.11 (Mean=18.56, S.D.=4.08) และมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.96 (Mean=86.42, S.D.=12.76) สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมทุกด้าน พบอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.30, p<.01) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้านของคุณภาพชีวิต พบว่า ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย  ด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.29, r=0.27, r=0.21 ตามลำดับ) แต่พบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.33) 


          `จากผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ควรได้รับการดูแลส่งเสริมจากครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้มีศักยภาพมีคุณค่า และผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในสภาวการณ์สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. United Nations. World population aging 2017. New York: United Nations Publication; 2017.

2. Soichue M, Benjakul S, Kengganpanich M, Kengganpanich T. Effects of the arm swing exercise program applying self-efficacy theory and social support of the young elderly in Bangkok metropolitan. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(2):73-83. (in Thai).

3. Office of the National Economics and Social Development Council. (2018). Elderly population: number and rate of elderly in 2008-2017 [Internet]. 2018 [cited 2018 April 5]. Available from: http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=6

4. Yamwong N. Quality of life and physical activities of daily living among elderly patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Journal of Medicine and Health Sciences 2014;21(1):37-44. (in Thai).

5. Wongpanarak N, Chaleoykitti S. Quality of life: a study of elderly in Thailand. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014;15(3):64-70.
6. Prasartkul P, editor. Situation of the Thai elderly in 2018. Bangkok: Duean Tula Printing; 2018; p. 649-55. (in Thai).

7. National Health Security Office. Support manual for the management of long term care services for elderly with dependency on the national health security system. [Bangkok]: NHSO; 2016. (in Thai).

8. National Statistical Office of Thailand. Important statistics of Thailand in 2017 [Internet]. 2017 [cited 2018 April 7]. Available from: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx

9. Van NT, Van NH, Duc NT, Van NT, The NP. Difference in quality of life and associated factors among the elderly in rural Vietnam. J PREV MED HYG 2017;58:63-71.

10. Chantararat P, Choowattanapakorn T. Factors associated with visual-related quality of life in older persons with glaucoma. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2018;34(3):89-99. (in Thai).

11. Saengprachaksakula S. Active ageing of Thai elderly. Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University 2014;17:231-48. (in Thai).

12. Ran L, Jiang X, Li B, Kong H, Du M, Wang X, et al. Association among activities of daily living, instrumental activities of daily living and health-related quality of life in elderly Yi ethnic minority. BMC Geriatrics 2017;17(74):1-7.

13. Sodsong K. Life quality of seniors of Phra Nakhon Si Ayutthaya city municipal, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University 2018;6(1):162-75. (in Thai).

14. Ngammeerith N, Rareukchat W, Phowan N. A model of quality of life development of the elderly in Central region by using recreation. Academic Journal Institute of Physical Education 2018;10(1):127-41. (in Thai).

15. Saranya S. Factors relating to quality of life of the elderly in Koh Kanun sub-district, Panom Sarakham district, Chachoengsao province. Journal of Rajanagarindra 2016;13(30):133-41. (in Thai).

16. Hongthong D, Somrongthong R, Ward P. Factors influencing the quality of life (QOL) among Thai older people in a rural area of Thailand. Iran J Public Health 2015;44(4):479-85.

17. Chainat Statistical Office. Population statistics in Chai Nat province [Internet]. 2017 [cited 2018 April 5]. Available from: http://chainat.nso.go.th

18. Yamane T. Statistic: an introductory analysis. 3rd ed. [New York]: Harper and Row Publication; 1973.

19. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation, the barthel index. Maryland State Med J 1965;14:61-5.

20. Jitapunkul S. Principles of geriatric medicine. [Bangkok]: Chulalongkorn University Printing House; 1998; p. 85-6. (in Thai)

21. Patcharapa P. Situation of the Thai elderly among the family, community and social. Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security [Internet]. 2016 [cited 2018 April 5]. Available from: http://www.dop.go.th/download/formdownload/ download_th_20162203134717_1.pdf

22. WHOQOL Group. WHO QOL-BREF introduction, administration, scoring and generic version of the assessment. Geneva: WHO; 1966.

23. Beadle-Brown J, Murphy G, DiTerlizzi M. Quality of life for the Camberwell cohort. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2008;24:380-90.

24. Mahatnirunkul S, Tantipiwattanasakul W, Phoompaisanchai W, Wongsuwan K, Manajirangkul R. Comparison of the WHOQOL-100 and the WHOQOL-BREF (26 items). Suanprung Psychiatric Hospital, Chiangmai. 1997. (in Thai).

25. Mongkhol A, Hatthaphanom W, Chetchotisak P, Wannaphachonlakun W, Panyoyai L. Thai mental health indicators (TMHI-66): Project preparation program finished in a mental health survey in 2002 [Internet]. 2002 [cited 2018 April 5]. Available from: https://www.dmh.go.th/test/download/files/thi66.pdf

26. Lyndsay TW. Statistical Correlation: Coefficient of correlation. [Internet]. 2009 [cited 2018 April 25]. Available from: https://explorable.com/statistical correlation

27. Siriphuban L, Kaewpinit S. Health status of the elderly region 17. Journal of Public Health 2010;19(5):747-56. (in Thai).

28. Sitthiwirattham K, Mekrungrongwong S. Factors affecting physical activities of daily living among older people in urban area, Uttaradit province. Journal of Nursing Science & Health 2015;38(4):11-21. (in Thai)

29. Saiboonsri G, Wanchai A. Abilities to perform daily activities and needs for the health services of elders in Phitsanulok municipality. FEU Academic Review, 2017; 11(3): 174-83. (in Thai)

30. Paijit P. Quality of life of the elderly in Surat Thani province. Journal of Management Sciences 2015;2(2):157-79. (in Thai)

31. Trithavin U. The effects of caregivers empowerment program on performance of bedridden elderly care in Bangban district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2018;8(2):268-80. (in Thai)

32. Aitthiprasert S, Boonyung K. Quality of life of the elderly in Klaeng Kachet municipality, Mueang district, Rayong province. Local Administration Journal 2018;11(2):139-54. (in Thai)