แนวทางในการพัฒนาการสอนการให้เหตุผลทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

วรรณี ตปนียากร
กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความหมายการให้เหตุผลทางคลินิก ความสำคัญของการให้เหตุผลทางคลินิกประเด็นของการสอนเพื่อพัฒนาการสอนการให้เหตุผลทางคลินิก และแนวทางในการพัฒนาการสอนในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้อาจารย์พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการสอนนักศึกษาพยาบาลให้สามารถให้การพยาบาลโดยใช้เหตุผลทางคลินิกได้อย่างมีประประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman.

Aiken, L. H., Clarke, S. P., Cheung, R. B., Sloane, D. M., & Silber, J. H. (2003). Educational levels of hospital nurses and surgical patient mortality. The Journal of the American Medical Association, 290(12), 1617-1623.

Australian Nursing and Midwifery Council. (2005). National Competency Standards for the Registered
Nurse. Retrieved from https://www.anmc.org.au

Banning, M. (2008). Clinical reasoning and its application to nursing: Concepts and research studies.
Nursing Education in Practice, 8(3), 177-183.

Bartlett, R., Rossen, E. & Benfield, S. (2008). Evaluation of the Outcome-Present State Test Model as a Way to Teach Clinical Reasoning. Journal of Nursing Education, 47(8), 337-344.

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). Educating nurses: A call for radical transformation. San Franscisco, CA: Jossey-Bass.

Bradshaw, M.J., & Lowenstein, A.J. (2014). Innovation Teaching Strategies in Nursing and Related Health Profession. 6th edition. Boston MA: Johns & Bartlett Learning.

Casey, K., Fink, R., Jaynes, C., Campbell, L., Cook, P., & Wilson, V. (2011). Readiness for practice: the senior practicum experience. Journal of Nursing Education, 50(11), 646-652.

Chandee, M., Palee, P., Niamhom, P., Jongkae, P.,& Sengpanit, T. (2014). Effect of Case Study Teaching in the Subject of Nursing Care for Person with. Health Problems Practicum I on Nursing. Students Ability of Apply Nursing Process. J. Nursing Edu, 7(4), 134-155.

Choi H. J. (2004). The effect of PBL (problem-based learning) on the metacognition,critical thinking and problem solving process of nursing students. Journal of Korean Academy of Nursing, 34(5), 712-721.

del Bueno, D. (2005). A crisis in critical thinking. Nursing Education Perspectives, 26(5), 278-282.

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the education process. Boston: Houghton Mifflin Company.

Dreifuerst, K. T. (2012). Using debriefing for meaningful learning to foster development of clinical reasoning in simulation. The Journal of Nursing Education, 51(6), 326-333.

Elizondo-Omana, R.E., Morales-Gómez, J.A, Morquecho-Espinoza, O., Hinojosa-Amaya, J.M., Villarreal-Silva, E.E., García-Rodríguez Mde, L., & Guzmán-Lopez, S. (2010). Teaching skills to promote clinical reasoning in early basic science courses. Anat Sci Educ, 3(5), 267-271.

Etheridge, S.A (2007). Learning to think like a nurse: Stories for new nurses graduates. Journal Continuing Education Nursing, 38(1), 24-30.

Ericsson, K. A., Whyte, J. th, & Ward, P. (2007). Expert performance in nursing: Reviewing research on expertise in nursing within the framework of the expert-performance approach. Advances in Nursing Science, 30(1), E58-71.

Forneris, S. G., Neal, D. O., Tiffany, J., Kuehn, M. B., Meyer, H. M., Blazovich, L. M., & Smerillo, M. (2015). Enhancing Clinical Reasoning Through Simulation Debriefing: A Multisite Study. Nurs Educ Perspect, 36(5), 304-310.

Gaberson, K., Oermann, M., & Shellenbarger, T. (2014). Clinical teaching strategies in nursing. 4th edition. New York: Springer Publishing Company.

Getliffe, K. A. (1996). Reflection in the assessment of practice for undergraduate nursing students. J Nursing Students, 33(4), 361-374.

Goudreau, J., Boyer, L., & Létourneau, D. (2014). Clinical reasoning in nursing practice: A cognitive learning model based on a think aloud methodology. Advancement in Nursing Education, 1(1), 1-18.

Harasym, P.H., & Tsai, T.C.(2008). Current trends in developing medical students' critical thinking abilities. Kaohsiung Journal Medical Science, 24(7), 341-55.

Health, N.S.W. (2006). Patient Safety and Clinical Quality Program: Third report on incident management
in the NSW Public Health System 2005-2006: New South Wales Department of Health, Sydney.

Higgs, J., Jones, M., & Tichen, A. (2008). Knowledge, evidence, and evidence for practice. In J. Higgs, M. Jones, S. Loftus & N. Christensen (Eds.), Clinical reasoning in health professions, (3rd edition. pp. 151-161). Edinburgh: Elsevir.

Higuchi, K. A., & Donald, J. G. (2002). Thinking processes used by nurses in clinical decision making. The Journal of Nursing Education, 41(4), 145-153.

Hoffman, K. . (2007). A comparison of decision-making by “expert” and “novice” nurses in the clinical setting: Monitoring patient haemodynamic status post abdominal aortic aneurism surgery. (PhD), University of Technology, Sydney. Retrieved from https://opus.lib.uts.edu.au/research/bitstream/
handle/10453/21800/02Whole.pdf?sequence=2

Hunter, S., & Arthur, C. (2016). Clinical reasoning of nursing students on clinical placement: clinical educators’ perceptions. Nurse Education in Practice, 18, 73-79.

Johnston, A. K., & Tinning, R. S., (2001). Meeting the challenge of problem-based learning: Developing the facilitators. NURSE Education Today, 21(3), 161-169.

Kang, M.H., Kang, J.H., Choi, H.S., & Um, S.Y., (2008). The effects of learners’perceived role of a tutor on
interaction and learning outcomes of problem based learning in medical education. Research of
Education Science, 39(3), 1-15.

King, M., & Shell, R. (2002). Teaching and evaluating critical thinking with concept maps. Nurse Educator, 27(5), 214-216.

Kitroongrueng, P. (2010). The development of an Instructional Model Using Case Based Learning Based on Science of Teaching to Enhance Student Teachers’ Critical Thinking. Doctor of Philosophy (Department of Curriculum and Instruction), Silpakorn University.

Kreger, C. (2011). Problem –Based Learning. (Online) Retrieved from https://www.cotf.edu/ete/teacher/teacherout.html

Kuiper. R., & Pesut, D. (2004). Promoting cognitive and metacognitive reflective clinical reasoning skills
in nursing practice: self-regulated learning theory. Journal Advance Nursing, 45(4), 381–391.

Lapkin, S., Levett-Jones, T., Bellchambers, H., & Fernandez, R. (2010). Effectiveness of Patient Simulation Manikins in Teaching Clinical Reasoning Skills to Undergraduate Nursing Students: A Systematic Review. Clinical Simulation in Nursing, 6(6), 207-222.

Levett-Jones, T., Hoffman, K., Dempsey, J., Yeun-Sim J., Noble, D, Norton, C, A., Roche, J., & Hickey, N. (2010). The ‘five rights’ of clinical reasoning: an educational model to enhance nursing students’ ability to identify and manage clinically ‘at risk’ patients. Nurse education today, 30, 515-520.

Mamede, S., Schmidt, H., & Penaforte, J.C. (2008). Effects of Reflective practice on the accuracy of medical diagnose. Medical Education, 42, 468-475.

Mary, D.T., Frederica W.O., Marilynn L. A., Doris B., & Patricia A. B. (2009). Case-base teaching and
learning experiences. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01612840121084

Nendaz, M. R. & Bordage, G. (2002). Promoting diagnostic problem representation. Medical Education, 36(8), 760-766.

Olmsted-Hawala, E. L., Murphy, E. D., Hawala, S., & Ashenfelter, K. T. (2010). Think-aloud Protocols: Analyzing Three Different Think-aloud Protocols with Counts of Verbalized Frustrations in a Usability Study of an Information-rich Website. Professional Communication Conference (IPCC), 2010 IEEE International. Retrieved from IEEE Xplore Database.

Paucard-Dupont, S., & Marchand, C. (2014). Exploratory study of clinical reasoning in nursing students with concept mapping. Recherche En Soins Infirmiers, 117, 85-112.

Pinnock, R., Spence, F., Chung, A., & Booth, R. (2012). evPaeds: undergraduate clinical reasoning. The Clinical Teacher, 9(3), 152-157.

Pinnock, R. & Welch, P. (2014). Learning clinical reasoning. Journal of Pediatrics and Child Health, 50(4), 3, 253-257

Poulton, T. & Balasubramaniam, C. (2011). Virtual patients: a year of change. Medical Technique. 33(11), 933-937.

Raymond, C.L., & Profetto-McGrath, J. (2005). Nurse educators’ critical thinking: Reflection and measurement. Nurse Education in Practice, 5(4), 209-217.

Shieldh, E. (1995). Reflection and learning in student nurses. Nurse Education Today, 15(6), 452-458.

Simmons, B. (2010). Clinical reasoning: concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1151–1158.

Son Y.J., Choi E.Y. & Song Y.A. (2009). Effects of a problem-based learning program on health education for elders. Journal of Korean Academy of Nursing, 39(2), 207-216.

Tapaneeyakorn, W., Kosolchuenvijit, J., Anonrath, K., Wannasuntad, S., & Smith, P. (2016). Factors affecting clinical reasoning of nursing students at Boromarajonani College of Nursing Bangkok. Journal of Health Science Research, 10(2), 70-77.

Tapaneeyakorn, W., Wannasuntad, S., Anonrath, K., & Kosolchuenvijit, J. (2017). Development of teaching and learning model for developing clinical reasoning in nursing students. Funding support : Boromarajonani College of Nursing Bangkok.

Tesoro, M.G.(2012). Effects of using the developing nurses' thinking model on nursing students' diagnostic accuracy. The Journal of Nursing Education, 51(8), 436-443.

Thistlethwaite, J.E., , Davies, D., Ekeocha, S., Kidd, J.M., MacDougall, C., Matthews, P., Purkis, J., & Clay, D. (2012). The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23., 34(6), 421-244.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2001). Understanding by design (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Wilson, R. M., Runciman, W. B., Gibberd, R. W., Harrison, B. T., Newby, L., & Hamilton, J. D. (1995). The Quality in Australian Health Care Study. Medical Journal of Australia, 163(9), 458-471.