การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง

Main Article Content

มาลินี อยู่ใจเย็น
สุทธานันท์ กัลกะ
ศศิวิมล บูรณะเรข
ไขนภา แก้วจันทรา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประชาชนในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชน จำนวน 274 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2 คำถาม และแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ จำนวน ร้อยละ และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-Square test ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าระดับน้อย ร้อยละ 26.65 ระดับปานกลาง ร้อยละ 8.75 และระดับรุนแรง ร้อยละ 1.45 และ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ การมีสมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติด การมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว การผ่อนคลายความเครียด การไม่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพจิตครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสุขในครอบครัวและป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

American Psychiatric Association. (2002). Diagnostic statistical manual of mental disorders. (4 th ed).
Text revision: Washington DC.

Chanuttha P., Saithip S., Chopaka W., & Wannaporn W., (2017). Quality of Life and factors affecting the
risk of depression in people aged more than 50 years, Banmakok Community, Maha Sarakham,
Bulletin of Suanprung, 33(1), 14-30. (in Thai).

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. (2016). Depression. Retrieved from:
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/ general/09042014-1017 (in Thai).

Kaewdam, J., Bunprom, P., & Kaigate, B. (2013). Health and environtal management problems in slum
area: Case study of Soi Soda community, Dusit district, Bangkok metropolis. Srinakharinwirot
Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 5(9), 34-45. (in Thai).

Kunlaka, S., Sangon S., Thaweekoon., (2011). A survey of depression research in Thailand. Rama Nursing
Journal, 17(3), 412-429. (in Thai).

Naruemon, S., Sopin, S. (2014). Factors associated with depression in nursing students. The Journal of
Psychiatric Nursing and Mental Health Nursing, 29(3), 11-27. (in Thai).

Pan, A., Lucas, M., Sun, Q., van Dam R.M, Franco OH, Manson J.E, & Hu, F.B. (2010). Bidirectional
association between depression and type 2 diabetes mellitus in women. Archives of Internal
Medicine, 170(21), 1884-1891.

Pranay J., & Rhythm P., (2016). Depression among old age in urban slums, Int J Cur Res Rev, 8(12), 1-5.

Rihmer, Z., & Angst J., (2000). Epidemiology of bipolar disorder. In: Kasper, S.Hirschfeld, R.M.A.(editors.),
Handbook of Bipolar Disorder. Taylor and Francis, New York.

Vipulakorn, P. (2015). Department of Mental Health, Thai Mental Health Survey. Retrieved from:
from:http://www.forums.dmh.go.th/index.php?topic= 138165.0 (in Thai).

World Health Organization. (2016). Fact sheet N°369. 2 Retrieved from: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs369/en

Wongsuraprakit, S. & Santiprasitkul, S. (2012). Situation of depression in pre-Screened risk groups in Muang
district, Chiang Rai province. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 91-105. (in Thai).

Yodkul, S. (2012). Predictive factors of depression among older people with chronic disease in Buriram
Hospital. Journal of nurses’ association of Thailand, North-Eastern Division, 30(3), 50-7. (in Thai).