ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อรนุช ชูศรี
ปณวัตร สันประโคน
ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบหลังการทดลอง (Posttest control group design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Health Belief Model (HBM) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 70 คน โดยใช้เทคนิคการจับคู่ ด้านเพศและชนิดของโรคประจำตัว ทำให้ลักษณะทางประชากรไม่แตกต่างกัน ทำการสุ่มอย่างง่ายแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นเวลา 40 นาทีต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและสถิติที ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=2.3, p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดีในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ ข้อเสนอแนะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรได้รับการส่งเสริมให้นำโปรแกรมไปใช้ในกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ambrose, J., & Singh, M. (2015). "Pathophysiology of coronary artery disease leading to acute coronary syndromes". F1000Prime Reports. 7. Doi: 10.12703/P7-08. ISSN 2051-7599. PMC 4311268 Freely accessible. PMID 25705391.

Chareerat, S., & Ratsiri, T. (2017). That Factors predicting preventive behaviors for coronary artery disease among autonomous university staff in Bangkok. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 28(2), 111-25. (in Thai)

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Duangduan, H., Worraphol, W., & Warakorn, K. (2016). The effects of an applied health belief model program on self-care behavior of diabetic patients in Meung-Pai sundistrict health promotion hospital zone. Phranakhon Rajabhat Research journal (Science and Technology), 11, 36-51. (in Thai)

Fox, C. S. (2010). Cardiovascular Disease Risk Factors, Type 2 Diabetes Mellitus, and the Framingham Heart Study. Trends in Cardiovascular Medicine, 20(3), 90–95.

Korpkarn, S., Waree, K., Chommanar, S. (2017.). Factors related to health related hardiness among elderly with coronary artery disease. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33, 40-51. (in Thai)

Levine, N. G., Bates, R. E., Blankenship, C. J., et al. (2011). ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous
Coronary Intervention A Report of the American College of cardiology Foundation/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions. Circulation, 124, e574 - e651.

Mekwimon, W. (2013). Factors related to food consumption behavior among elderly Samut Songkham
province. Retrieved from http://www.ssruir.ssru.ac.th/ bitstream/ ssruir/689/1/079-55.pdf

Mendis, S., Puska, P., Norrving, B. (2011). Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control.
Geneva: World Health Organization.

Mozaffarian, D., Benjamin, J., Go, S. (2015). Heart disease and stroke statistics 2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation; 131:e29-322

Niwat, W., Kannika, R., Boonsit, C., & Paiboon, C. (2015). Effectiveness of health education program by the application of health belief model on knowledge, belief and prevention behavior of osteoporosis among senior high school girl in Yala province. Princess of Naradhiwas university journal, 7(2), 88-100. (in Thai)

Nutchanart, S., Nantarat, K., Nongnuch, S., Chatri S., Upa, K., ...Vichai, S. (2015). Thrombomodulin Gene-33GA Polymorphism inThai Patients with Coronary Artery Disease. Srinagarind Med J, 30(6), 543-551.

Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social learning theory and the health belief
model. Health Education Quarterl, 15 (2). Retrieved from http://doi.org/10.1177/109019818801500203

Smith Jr, S.C., Benjamin, E.J., Bonow, R.O., Braun, L.T., Creager, M.A., Franklin, B.A., et al. (2011). AHA/
ACCF Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy for Patients With Coronary and Other
Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 Update: A Guideline From the American Heart Association
and American College of Cardiology Foundation Endorsed by the World Heart Federation and the
Preventive Cardiovascular Nurses Association. Journal of the American College of Cardiology,
58(23), 2432-46.

Stewart, J., Manmathan, G., & Wilkinson, P. (2017). Primary prevention of cardiovascular disease: A review
of contemporary guidance and literature. JRSM Cardiovascular Disease, 6, 1-9.

Strategy and Planning Division. (2014). Public Health Statistic Year 2557. Bangkok: Office of the Permanent
Secretary of Ministry of Public Health.

Thawinee, C., & Noraluk, U. (2016). The effect of promoting perceived benefits and perceived barriers
program on medication adherence of myocardial infarction patients who underwent percutaneous
coronary intervention. Songklanagarind Journal of Nursing, 36, 56-75. (in Thai)

Thongthong, C. (2017). The empowerment for diabetic prevention of elderly diabetic risk group in
Napho sub-district, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province Journal of Rajabhat
Rajanagarindra University Graduate School, 1(1), 61-67.

World Health Organization. (2017). Cardiovascular diseases (CVDs). Retrieved from http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs317/en/.