ผลของโปรแกรมบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อย

Main Article Content

จารุวรรณ ก้านศรี
นภัสสร ยอดทองดี
ศศิวิมล บูรณะเรข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อย ประเมินโดยแบบประเมินพุทธิปัญญา (MoCA) คะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน ไม่มีโรคติดต่อและโรคทางกายรุนแรง และสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 120 นาที จำนวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และนำไปศึกษานำร่องกับผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 คน 2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม (CSDD) ทดสอบความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อัลฟ่าครอนบาค เท่ากับ .72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคร์สแควร์ (Chi-square test) ฟิชเชอร์ แอกแซ็ค (Fisher's Exact test และค่าที่ (T-test)


ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อยกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง (Mean = 5.57, S.D. =0.50) ต่ำกว่าก่อนการทดลอง (Mean = 8.40, S.D. = 0.77) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 2) ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลอง ( = 2.83, S.D. = .91) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลปกติ ( = .02, S.D. = 1.10) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0011 สรุปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์สามารถลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อยได้ จึงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องเล็กน้อยในชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alexopoulos, G.S., Raue, P.J., Kiosses, D.N., Seirup, J.K., Banerjee, S., & Arean, P.A. (2015). Comparing engage with PST in late-life major depression: A preliminary report. American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(5), 506-13.

Brenowitz, W.D., Kukull, W.A., Beresford, S.A.A., Monsell, S.E., & Williams, E.C. (2014). Social relationships and risk of incident mild cognitive impairment in U.S. Alzheimer’s Disease Centers. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 28(3), 253–260.

Byers, A.L., & Yaffe, K. (2011). Depression and risk of developing dementia. Nature Reviews Neurology, 7(6), 323-331.

Greenway, M.C., Duncan, N.L., & Smith, G.E. (2013). The memory support system for mild cognitive impairment: randomized trial of a cognitive rehabilitation intervention. International. Journal of Geriatric Psychiatry, 28(4), 402–409.

Gujral, S., Ogbagaber, S., Dombrovski, A.Y., Butters, M.A., Karp, J.F., & Szanto, K. (2016). Course of cognitive impairment following attempted suicide in older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(6), 592-600.

Hemrungrojn, S. (2011). Montreal cognitive assessment (MOCA). Retrieved from: http://www.mocatest. org/pdf_files/test/MoCA-Test-Thai.pdf

Katz, L.C., & Rubin, M. (1999). Keep your brain alive: 83 Neurobic exercises to help prevent memory loss and increase mental fitness. New York, N. Y.: Workman Publishing Company.

Korolev, I.O., Symonds, L.L., & Bozoki, A.C. (2016). Predicting progression from mild cognitive impairment to Alzheimer's dementia using Clinical, MRI, and Plasma biomarkers via probabilistic pattern classification. PLoS ONE, 11(2), e0138866.

Montejo, P., Montenegro, M., Fernandez, M.A., & Maestu, F. (2012). Memory complaints in the elderly: Quality of life and daily living activities: A population based study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54(2), 298-304.

Mufson EJ, Binder L, Counts SE, DeKosky ST, de Toledo-Morrell L, & Ginsberg SD,. (2012) Mild Cognitive Impairment: Pathology and mechanisms. Acta Neuropathol, 123(1), 13-30.

Nilius, P., Krulová, P., Beránková, D., Ressner, P., Zapletalová, O., Minarčíková, J.,… Pouchlý, J. (2015).
Effect of the cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment and identified
brain atrophy. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 6(4),360–366.

Panza, F., Frisardi, V., Capurso, C., D’Inrono, A., Colacicco, A.M., Imbimbo, B.P., … Solfrizzi V. (2010)
Late-life depression, mild cognitive impairment, and dementia: possible continuum?. The
American Journal of Geriatric Psychiatry, 18(2), 98-116.

Pellegrino, L.D., Peters, M..E, Lyketsos, C.G., & Marano, C.M. (2013). Depression in cognitive impairment. Current Psychiatry Reports, 15(9), 384-395.

Rosenberg, P.B., Mielke, M.M., Appleby, B.S., Oh, E.S., Geda, Y.E., & Lyketsos, C.G. (2013). The association
of Euro psychiatric symptoms in MCI with dementia and Alzheimer disease. American Journal of Geriatric Psychiatry, 21(7), 1-17.

Ryu, S.Y., Lee, S.B., Kim, T.W., & Lee, T.J. (2016). Subjective memory complaints, depressive symptoms and instrumental activities of daily living in mild cognitive. International Psychogeriatric, 28(3), 487-494.

Shahnawaz, Z., Reppermund, S., Brodaty, H., Crawford, J.D., Draper, B., Trollor, J.N, & Sachdev, P.S. (2013). Prevalence and characteristics of depression in mild cognitive impairment: the Sydney Memory and Ageing Study. Acta Psychiatric a Scandinavica, 127(5), 394–402.

Smail, Z., Elbaoumi, H., Fischer, C.E., Hogan, D.B., Milliin, C.P., & Schweizer, T. (2017). Prevalence of Depression in patients with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 74(1), 58-67.

Teng, E., Tassniyom, K., & Lu, P.H. (2012). Reduced quality of life ratings in mild cognitive impairment:
Analyses of subject and informant responses. American Journal Geriatric Psychiatry, 20(12), 1016–1025.

Vega JN, & Newhouse PA. (2014). Mild cognitive Impairment: Diagnosis, Longitudinal course, and emerging treatments. Current Psychiatry Reports. 16(10):490.

Wongpakaran, N., & Wongpakaran, T. (2013). Cornell Scale for Depression in Dementia: Study of residents in a northern Thai long-term care home. Psychiatry Investigation, 10(4), 359-364. (in Thai).

World Health Organization (2017). Depression: Let’s talk: Campaign Essentials. [online]. Retrieved Fom: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/ toolkit. pdf?ua=1.

Yen, Y.C., Rebok, G.W., Gallo, J.J., Jones, R.N., & Tennsted,t S.L. (2011). Depressive symptoms impair everyday problem-solving ability through cognitive abilities in late life. American Journal of Geriatric Psychiatry, 19(2), 142–150.

Yotthongdi, N., & Sunthornchaiya, R. (2017). Factors related to hopelessness of elderly patients with depressive disorder and physical illness. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(1), 29-39. (in Thai).