พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักศึกษาที่ใช้ชีวิตเสมือนชีวิตคู่

Main Article Content

จเร ศรีมีชัย
ปรีย์กมล รัชนกุล
จีราภรณ์ กรรมบุตร

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักศึกษาที่ใช้ชีวิตเสมือนชีวิตคู่ โดยใช้กรอบแนวคิดสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ขององค์การอนามัยโลกเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 173 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ด้วยวิธีการเลือกแบบส่งต่อ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 6 ด้าน ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา เท่ากับ .91 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ในรายด้านพบว่า ด้านการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพทางเพศ ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้านการดูแลรักษาความสัมพันธ์กับคู่รักและการจัดการปัญหาด้านสัมพันธภาพ และด้านการรักษาสิทธิทางเพศอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ส่วนด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านเพศศึกษาอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการพยาบาลเชิงรุกในการจัดโปรแกรมให้ความรู้กลุ่มวัยรุ่นในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ และเป็นข้อมูลในการจัดบริการสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น มีบริการที่เป็นมิตร และสามารถเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alvarwz, C. Bauermeister, J. & Villarruel, A. (2014). Sexual communication and sexual behavior among young adult heterosexual Latinos. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 25, 577-588.

Boonchieng, W., Tuanrat, W., Fongkaew, W., & Klunklin, P. (2013). Early adolescents’ knowledge of HIV/AIDS and attitudes towards sexual behaviour. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 124-137. (in Thai).

Bureau of Epidemiology. (2013). Child watch. Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health. (in Thai).

Bureau of Epidemiology. (2014). Child watch. Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (in Thai)

Bureau of Reproductive Health. (2014). Adolescent pregnancy: Policy guidelines monitoring and evaluation. Nontaburee. Thailand. (in Thai).

East, P. L., Matthews, K. L, & Felice, M. E. (1994). Qualities of adolescent mothers’ parenting. J Adolesc Health, 15(2), 163-168.

Jirasirisunthorn, M. (2011). Knowledge and attitude toward sexual health of adolescents in Bangkok Metropolis. (Master’ thesis). Sports Science, Chulalongkorn University. (in Thai).

Jitkum, P. (2009). Self-practice in reproductive health of students at Chiangrai Rajabhat University. (Master’ thesis). Public health, Chiangrai Rajabhat University. (in Thai).
Khumtorn, L. (2014). “How to prevent unwanted teenage pregnancy”. Journal of BoromarajonaniCollege of Nursing, Bangkok, 30(3), 97-105. (in Thai).

Konggumnerd, R., Sindhu, S. & Tongkong, C. (2012). Perceptions of severity and risk of acquiringsexually transmitted diseases among Thai female
adolescents. Journal of Nursing Science, 30(1), 61-69. (in Thai).

Lawunka, k. (2011). Contraceptive practices in adolescent attending the family planning unit at Srinagarind hospital. Journal of Nursing Science and Health, 34(3), 40-47. (in Thai).

Lu, X. (2013). Respondent-driven sampling; Theory, limitations & improvements. Retrieved from: www. homexinlu.com/files/RespondentDriven%20Sampling%20%28Theory,%20Lititations%20&%20Improvement%29.pdfMartin,

Meechanchaung, C. (2010). Quality of life, Quality of work life, And organizational citizenship behavior:
A case study of noncommissioned officers in the 3rd artillery regiment. (Master’ thesis).
Management. Suranaree University of Technology. (in Thai).

Meesil, K., Sunpanawat, N. & Piromjitpong, S. (2014). Factors related to preventive pregnancy behavior
among vocational certificate student under vocational education Institution in Sisaket province.
Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal, 8(1), 18-27. (in Thai).

Ministry of Education. (2016). Review of comprehensive sexuality education in Thailand. Bangkok:
Unicef Thailand. (in Thai).

Nanudon, N. (2017). PrEP Anti HIV drug. Retrieved from http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.
asp?TOPIC_ID=6918 (in Thai)

P. Martin, D. and Martin, M. (2001). Adolescent premarital sexual activity, cohabitation, and attitudes
toward marriage Adolescence. Adolescence, 34, 601-609.

Panaram, N. (2004). The opinions of state university students towards cohabiting. (Master’ thesis).
Liberal Arts, Kasetsart University. (in Thai).

Pollard, M. and Harris, K.M. (2013). Nonmarital cohabitation, marriage, and health among adolescents
and young adults. RAND, Santa Monica; CA.

Pornjaroensub, K. (2007). Opinion on nonmarrital cohabitation before marriage of social sciences
faculty student's at Kasetsart university. (Master’ thesis). Social Science, Kasetsart University.
(in Thai).

Praditbathuka, P. & Pookong, S. (2008). Experience conflicts in the pre-marital cohabiters among college studens. Behavioral Science Research Institute, Srinakarinwirot University. (in Thai)

Prasartwanakit, A., Songwathana, P. & Phetcharat, B. (2009). Sexual beliefs and patterns among thaiadolescents and youths in educational institutions in Songkhla provicne. Songklanagarind Medical Journal, 27(5), 369-380. (in Thai).

Samnuknee, S. (2014). Ramkhamhaeng university students’ opinion on cohabitation. Humanities ournal (Graduate School) Ramkhamhaeng University, 40(2), 95-102. (in Thai)

Saranrittichai, K. (2007). Sexual socialization and adolescent sexual health : case study of rural Isan Family. (Doctor of Philosophy’ thesis). Public Health, Khon Kaen University. (in Thai)

Schonlau, M. & Liebua, E. (2010). Respondent driven sampling: Retrieved from: www.germandataforum.de.

Seritanon, S. (2011). Effect of pornography exposure and sexual behavior among university students :
The application of randomized response technique and guidelines for resolutions and preventions
for pornography exposure behavior. Department of Culture Promotion, Ministry of Culture.
(in Thai).

Sinsawat, S. & Pumchan, P. (2014). Family: spouse conflict management for sustainable love.
Journal of Social Science and Humanities, 40(2), 184-195. (in Thai)

Srisilarsk, P. & Siriwong, P. (2017). The decision to cohabit of the male and female students. Journal
of Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 7(1), 13-23. (in Thai).

Tanvatanagul, W., Parianyarat, S., Baion, J. & Tanvatanagul, V. (2007). The attitudes towards living
together without a traditional and legal marriage in students of Chiang Mai city. Journal of Human
Sciences, 8(1), 16-17. (in Thai).

Teeratriruk, N., Tianpichet, S. & Deawisaras, W. (2005). Factors related to the marital quality among pre-marital college cohabiters. (Master’ thesis). Nursing, Burapa University. (in Thai)

Thato, S. (2007). Premarital sexual behavior among Thai adolescents. Journal of Nursing Science Naresuan University, 1(2), 19-30. (in Thai).

World Health Organization. (2006). Reproductive health and sexual health. International Journal of Sexual health. Geneva: WHO Press, World Health Organization.