ผลของการกำกับตนเองในการส่งเสริมการขับถ่ายต่อภาวะท้องผูกในสตรีตั้งครรภ์

Main Article Content

สัจจพร ศรีบุตร
ฉวี เบาทรวง
นันทพร แสนศิริพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองชนิดหนึ่งกลุ่มแบบอนุกรมเวลาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการกำกับตนเองในการส่งเสริมการขับถ่ายต่อภาวะท้องผูกในสตรีตั้งครรภ์ก่อนและหลังเข้าร่วมการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องผูกที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 28 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกความถี่ของการขับถ่าย และแบบประเมินแบบแผนการขับถ่ายอุจจาระของ Hinrichs และ Huseboe (2001) ฉบับภาษาไทยโดยโบตั๋น แสนสุขสวัสดิ์และคณะ (2550) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบมีการวัดซ้ำ และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนครั้งของการขับถ่ายอุจจาระมากกว่าในช่วงการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) และในช่วงการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีแบบแผนการขับถ่ายอุจจาระที่มีภาวะท้องผูกน้อยกว่าในช่วงการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chalermpornpong, N., Srimoragot, P., & Satayarviwat, S. (2002). Effects of Early Morning Water Drinking on Excretory Stimulation in Orthopaedic Constipative Patiens. Journal of Phrapokklao Nursing College, 13(2), 17-24. (in Thai)

Sansuksawat, B., Putwatana, P., Aree-Ue, S. (2007). Prevention and Management of Constipation in Adult and Older Adult. Rama Nurs Journal, 13(2), 106-123. (in Thai)

Thai Neuro gastroenterology and motility society. (2009). Guideline for management of chronic constipation. Bangkok: Thai Neuro gastroenterology and motility society.

Nitithamyong, A. (2010). Fiber in nutrition and health. Retrieve from http://www.inmu. mahidol.ac.th/th/ knowledge/view.php?id=67 [1 ธันวาคม 2559]

Anderson, A. S., & Whichelow, M. J. (1986). Constipation during pregnancy: Dietary fiber intake and the
effect of fibre supplementation. Human Nutrition: Applied Nutrition, 39(3), 202–207.

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50(2), 248-287.

Cullen, G., & Donoghue, O. D. (2007). Constipation and pregnancy. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 21(5), 807-818. doi: 10.1016/j.bpg.2007.05.005

Derbyshire, E., Davies, J., Costarelli, V., & Dettmar, P. (2006). Diet, physical inactivity and the prevalence
of constipation throughout and after pregnancy. Maternal and Child Nutrition, 2(3), 127-134. doi:
10.1111/j.1740-8709.2006.00061.x

Eberhardie, C. (2003). Constipation: Identifying the problem. Royal College of Nursing, 15(9), 22-26.

European Food Safety Authority. (2010). Scientific opinion on dietary reference values for water.
European Food Safety Authority Journal, 8(3), 1-48. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1459.

Folden, L. S., Backer, H. J., Gilbride, A. J., Maynard, F., Pires, M., Stevens, K., & Jones, K. (2002). Practice
guidelines for the management of constipation in adults. Rehabilitation Nursing Foundation, 1-51.

Gojnic, M., Dugalic, V., & Papic, M., (2005). The significance of detailed examination of hemorrhoids
during pregnancy. Clinical & Experimental Obstetrics & Gynecology, 32, 183–184.

Hinrichs, M., & Huseboe, J. (2001). Research-based protocol: Management of constipation. Journal of
Gerontological Nursing, 27(2), 17-28.

Ireland, B. (2006). Pregnancy-induced constipation. Professional Nursing Today, 10(3), 58-60.

Jewell, D., & Young, G. (2001). Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database
of Systematic Reviews, (2), 1-12. doi: 10.1002/14651858.CD001142.

Johnson, P., Mount, K., & Graziano, S. (2014). Functional bowel disorders in pregnancy: Effect on quality
of life, evaluation and management. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 93(9), 874–879.
doi: 10.1111/aogs.12434

Kellogg, J. H., & Formulas, M. D. (2006). Constipation-2. Retrieve December,1,2016, from http://www.
pathlights. com /nr_encyclopedia/05gast09.htm

Maloni, A. J. (2011). Lack of evidence for prescription of antepartum bed rest. Reviews in Obstetrics and Gynecology, 6(4): 385-393. doi:10.1586/eog.11.28.

Trottier, M., Erebara, A., & Bozzo, P. (2012). Treating constipation during pregnancy. Canadian Family Physician, 58(8), 836-838.

Wald, A. (2000). Constipation. Medical Clinics of North America, 84(5), 1231-1246.

World Gastroenterology Organisation. (2010). Constipation: A global perspective. World Gastroenterology
Organisation, 45(6), 1-13.