ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ

Main Article Content

อัจฉราพร ปิติพัฒน์
สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
ชลินดา คำศรีพล
สมสมร เรืองวรบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน 133 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ จำนวน 79 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.561, p<.001) การรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.-441, p<.001) และการรับรู้สมรรถนะตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.786, p<.001) ตามลำดับ


ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเอง มีความสำคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการดูแลเด็ก อันจะส่งผลให้เด็กวัยเตาะแตะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bandura. A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral chang. Psychological Review,
84(2), 191-215.

Jampaklay, A. (2013). Children Living Apart from Parents due to Internal Migration : CLAIM. 1st ed. Institute for Population and Social Research:Mahidol University. (in Thai)

Kaewsuk, Ch. Pongjaturawit, Y. & Chaimongkol, N. (2016). Factors Associated with Maternal Behavior in Prevention of Acute Respiratory Infection in Preschool Children. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(4), 54-64. (In Thai)

Khorngsanor, S. (2016). Early Childhood Education :The key of education. [on line]. Cite in : August 7,2017, from
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=3 (in Thai)

Kue-iad, N. Chaimay, Bh. & woradet, S. (2018). Early Childhood Development among Thai Children
Aged Under 5 Years; A literatures Review. The Southern College Network Journal of Nursing and
Public Health, 5(1), 281-296. (in Thai)

Losatiankit, P. Chonchaiya, W. & Pruksananonda, Ch. (2009). Attitude of caregivers who have children
with developmental delay after participating in early intervention program at King Chulalongkorn
Memorial Hospital. Thai Journal of Pediatrics, 48, 49-56. (in Thai)

Nanthamongkolchai, S. (2016). Family, Child rearing and Development of Preschoolers in Thailand.
Journal of Public Health, 46(3), 205-210. (in Thai)

Office of the National Economics and Social Development Board. (2016). The Twelfth National
Economic and Social Development Plan (2017-2021). (in Thai)

Paiprasert, S. Bangsombun, S. Kanjana, Y. & Phongam, V. (2013). Factors affecting development of
children aged 0-3 years old in Health was Inspection Region 18. Thai Journal of Pediatrics, 52(4),
286-294. (in Thai)

Palupi, E. (2014). Selected Factors Predicting Maternal Feeding Behaviors For Toddlers, Java Island,
Indonesia. Thesis Master of Nursing Science, Chulalongkorn University. (In Thai)

Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A. (2006). Health Promotion in Nursing Practice. 5th (ed).
New Jersey : Pearson Education, Inc.

Penpan, K., Boonchaleaw, S., Palintorn, N., & Supatjamnien. S. (2018). Factors related to health
promotion behaviors of pre-school children as perceived by parents. A meeting of the of
The 3rd national conference Ratchathani : Disruptive Innovation. (in Thai)

Phromreungrit, K. Jintrawet, U. & Chotibang, J. (2015). Caregiving and Related Factors among
Caregivers of Children with Congenital Heart Disease. Nursing Journal, 42(Supplement), 35-45.
(In Thai)

Promsingh, Ch. Kangkun, W. & Losatiankit, P. (2014). Nutritional Status of Thai Preschoolers in 2014.
[Website] (in Thai)

Sonsee, S. Pongjaturawit, Y. & Chaimongkol, N. (2017). Factors Associated with Maternal Behavior in
Promoting Play for Their Preschool Children. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(1), 90-99. (in Thai)

Tapruk, S. Mukdakaseam, P. Seubnuch, J. & Jaturapornpoem, J. (2017). The Study of Caregivers and
Community Participation about Child Care Factors to Promotion of Child Growth and Development
on the Regional Health Promotion Centers 4 and 5. Regional Health Promotion Center 9 Journal,
11(25), 21-42. (in Thai)

Thisara, P. Ponmark, J. Seekhao, Ph. & Sinlapawitthayathon, B. (2017). Predictive Factors of parentalBehaviors on Promoting Early Childhood Development
in Phayao Province. Journal of Nursing and Health Care, 35(2), 169-176. (In Thai)

Wacharasin, Ch. Phaktoop, M. Thienpichet, S. & Chivanon, N. (2013). Association among Selected Factors, Knowledge of Child Development and Child-abuse Risk in Families with Young Children.The Public Health Journal of Burapha University, 8(2), 16-30. (in Thai)