โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Main Article Content

สิริมาส วงศ์ใหญ่
อมรไก อรดิษฐ์
จีระภา นะแส

บทคัดย่อ

          โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่เมตะบอลิซึมมีความผิดปกติโดยจะพบลักษณะที่สำคัญ คือ ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง(hyperglycemia) และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ(hypoglycemia) ปัจจุบันวิวัฒนาการของการรักษา โรคเบาหวานมีมากขึ้นการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยชนิดรับประทานก็มีมากมายหลายกลุ่มซึ่ง แต่ละกลุ่ม จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปผู้สั่งยาจำเป็นต้องจ่ายยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยต้องทราบถึงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ตลอดจนผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิดจะทำให้สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างถูก ต้องและใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับผู้ป่วย รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายยาซ้ำซ้อนและลดอาการข้างเคียงจากยาที่ผู้ป่วยได้รับดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องวางแผนทางการรักษาโรคเบาหวานและการใช้ยารักษา อย่างเหมาะสม และสามารถแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและการใช้ยา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ