การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

นันธิดา วัดยิ้ม
เสาวลักษณ์ หวังชม
อภัสริน มะโน

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะมีหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ความรู้ สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต และวิธีการเรียนดังกล่าวยังจัดเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งเป็น วิธีการที่ช่วยฝึกทักษะการคิดและสามารถนำความรู้ไปประยุตก์ใช้ได้มากกว่าการเรียนแบบ passive learning


        การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning ที่จะประสบความสำเร็จนั้น ผู้สอนควรมีการออกแบบการจัดการเรียนการ สอนเพื่อให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน และเกิดความคุ้มค่าคุมทุนในการเขียนโปรแกรม บทความนี้จะนำเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบ ลักษณะการนำมาใช้ในการเรียนการสอน ข้อดีและข้อจำกัด หลักการออกแบบ และยกตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning ในรายวิชา การพยาบาลมารดทารกและผดุงครรภ์ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ