ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์

Main Article Content

นฤมล สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ดวงใจ วัฒนสินธุ์
เวทิส ประทุมศรี

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้เป็นการเพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบางละมุง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 100 คน โดยแบบสอบถามได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามความครุ่นคิดต่อสถานการณ์ แบบสอบถามความคิดอัตโนมัติทางลบ แบบสอบถามกลไกการเผชิญปัญหา เพื่อประเมินการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและมุ่งจัดการกับอารมณ์ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนาสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


            ผลการศึกษาพบว่า มารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์มีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 89 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน พบว่า การครุ่นคิดและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ สามารถร่วมกันทำนายภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ร้อยละ 57 (R2 = .57, p < .001) โดยตัวแปรที่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าได้สูงที่สุดคือ การครุ่นคิด (ß = .52, p < .001) รองลงมาคือ กลไกการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ (ß = .30, p < .001)


            ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยลดการครุ่นคิด และส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การลดภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรตั้งครรภ์วัยรุ่นลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย