สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม

Main Article Content

รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
จินตนา วัชรสินธุ์
Suzanne M Thoyre

บทคัดย่อ

          มารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดนั้นต้องเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อน ถือว่าเป็นความท้ายทายของบุคลากรสุขภาพในการส่งเสริมสายใยรักระหว่างมารดากับทารกเกิดก่อนกำหนด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ของมารดา พยาบาลวิชาชีพและกุมารแพทย์เกี่ยวกับสายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดในจังหวัดนครพนม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดจำนวน 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 คน และกุมารแพทย์2 คนในโรงพยาบาลนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดตามมุมมองของมารดา พยาบาลวิชาชีพและกุมารแพทย์คือ“สายใยรักจากมารดาที่อยู่บนความไม่แน่นอน” ซึ่งความหมายนี้เกิดจาก 6 องค์ประกอบได้แก่ มารดามีความรักลูกซึ่งเป็นพื้นฐานของสายใยรัก การสนับสนุนจากครอบครัวช่วยให้มารดามีความมั่นใจในการให้สายใยรักกับทารกเกิดก่อนกำหนด การแยกจากทารกหลังคลอดทำให้การพัฒนาสายใยรักล่าช้า มารดาต้องการความช่วยเหลือจากพยาบาลในการส่งเสริมสายใยรักกับทารกเกิดก่อนกำหนด มารดารู้สึกไม่กล้าที่จะส่งสายใยรักให้กับลูกเนื่องจากกังวลจะเกิดอันตราย และบุคลากรสุขภาพเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสายใยรักแต่ยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสายใยรักของมารดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดมีทั้งสิ่งที่ส่งเสริมและสิ่งที่เป็นอุปสรรค ดังนั้นพยาบาลทารกแรกเกิดควรที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้มารดามีความรู้สึกรักใคร่ผูกพันทารกเกิดก่อนกำหนด และลดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริมสายใยรักให้กับทารกเกิดก่อนกำหนดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย