ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ

Main Article Content

ปรมัติ ศักดิ์แสน

บทคัดย่อ

         อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ       ในเรือนจำ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อของ อสรจ. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น อสรจ. จำนวน 266 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน


         ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความตั้งใจ และการส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 96.62, 69.92 และ 64.29 ตามลำดับ และมีการสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.00 อสรจ. มีการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 90.60 และการส่งเสริม และการสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อของ อสรจ.ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (p-value = 0.001 และ p-value = 0.001 ตามลำดับ) ส่วนความตั้งใจในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อของ อสรจ. ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (p-value = 0.002) แต่ อายุ ระดับการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำของ อสรจ. ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในเรือนจำของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศักดิ์แสน ป. (2022). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(2), 13–24. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.8
บท
บทความวิจัย

References

Imduang K, Sophawang N, Choolue T. Model of screening TB in prison in health service region 11. dpcphs [Internet]. 2019 [cited 2019 Feb 28]; 5(3): 1-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/dpcphs/article/view/185923. (in Thai)

Tavoschi L et al. Active case finding for communicable diseases in prison settings: increasing testing coverage and uptake among the prison population in the European Union/European economic area. Epidemiologic reviews 2018 Apr 10; 40(1): 105-120. doi:10.1093/epirev/mxy001.

Walmsley, R. World prison brief. London: Institute for Criminal Policy Research; 2016.

Ngamtrairai N. The effects of supportive education nursing system on self care of pulmonary tuberculosis prisoners [dissertation]. Bangkok, Mahidol University; 2003. (in Thai)

Eakachan R. The Development of Health-related Quality of Life Indicators of Prisoners in Thai Prisons. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2015; 8(3): 297-313. (in Thai)

Medical Services Division. Health Service System Development for prisoner in Corrections. Samut Sakhon: Born To Be Publishing; 2016.

Vajanasara K. Getting sick behind bars: health issues and prison health care. Nakornpathom: Institute for Population and Social Research Mahidol University; 2018. (in Thai)

Ministry of Public Health and Department of Corrections Ministry of Justice. Assessment for trainer Prisoner Health Volunteers (PHV.). Good health Good Heart. Nonthaburi: Department of Health Service Support Ministry of Public Health; 2019. (in Thai)

Ratchatomas N, Tiautchasuwan Y, Boromtanarat Y. Factors Related to the Performance of Village Health Volunteers on Consumer Protection in Public Health, Praprom District, Nakhon Sri Thammarat Province. Journal of Health Science 2017; 26(5): 858-864. (in Thai)

Sirihong Chimcharoen. Relationships between Personal Factor, Beliefs in Pregnancy, Perception of Health Promotion, and Health Promoting Behaviors among Thai-Muslim Pregnant Women. [dissertation]. Bangkok: Mahidol University; 2011. (in Thai)

Ertas N. Turnover intentions and work motivations of millennial employees in federal service. Public Personnel Management 2015 Jun; 44(3): 401-423. doi:10.1177/0091026015588193.

Yutthana Y. Factors Affecting Performance on Competency Standards amomg Village Health Volunteers, SuKhothai Province. Nursing Public Health and Education Journal 2018; 19(3): 145-155. (in Thai)

Yamane T. Statistics: an introduction analysis. New York: Harper & Row; 1973.

Bloom B. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longmans. 1956.

Ajzen H, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior Englewood. Cliffs, NJ: Prentice- Hall.; 1980.

Piriyaphattarakit A, Nimchit S. Factors Influencing Research Engagement at Thailand Institute of Scientific and Technological Research. ARU Research Journal Humanities and Social Sciences 2019; 6(1): 9-16. (in Thai)

Uthaiwan Singkham. Effect of standard precautions practice promotion on practice of professional nurses in operating department, Bamrasnaradura infectious diseases institute. [dissertation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2010. (in Thai)

CHU, LI-MING K.; CHU, George SF. Feedback and efficiency: a staff development model. Nursing management 1991 Feb; 22(2): 28-31. doi:10.1097/00006247-199102000-00016. PMID: 1990332.

Wongpathomtip K. The participation in the zika virus disease prevention and control for health volunteers in Don Tum district, Nakhon Pathom province. Journal of the office of DPC7 Khon Kaen 2017; 24(2): 59-67. (in Thai)

Soule B, Huskins W. A global perspective on the past, present, and future of nosocomial infection prevention and control. American journal of infection control 1997 Aug; 25(4): 289-293. doi:10.1016/s0196-6553(97)90019-5. PMID: 9276539.

Maggard K et al. Screening for tuberculosis and testing for human immunodeficiency virus in Zambian prisons. Bulletin of the World Health Organization 2015 Feb 1; 93: 93-101. doi: 10.2471/BLT.14.135285.

Kittipongpittaya C. Relationships between perception of work security, performance and job involvement of employees. [dissertation]. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North; 2008. (in Thai)

Esposito G, Bavel R, Baranowski T, Duch-Brown N. Applying the model of goal-directed behavior, including descriptive norms, to physical activity intentions: A contribution to improving the theory of planned behavior. Psychological Reports 2016 May 26; 119(1): 5-26. doi:10.1177/0033294116649576

Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman; 1997.

Pongcharoen C, Muangchang Y. Work Motivation of Village Health Volunteers in Suphanburi Province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2019; 29)1): 60-70. (in Thai)

Yoodee P. Participation of Public Health Volunteers to Promote general public awareness of Hypertension Dhiangkam District Phayao Province. Lanna Public Health Journal 2013; 9(2): 99-119. (in Thai)

Chinda A. Factors Effecting Performance in Control and Prevention of Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health Volunteers in Phangnga Province. Region 11 Medical Journal 2018; 31(3): 555-568. (in Thai)

Khiertthanabordee P, Wiwanitkit V, Deeying J. Prevention and Control Behaviors on Dengue Hemorrhagic Fever of Party Health Network in Muang District Buriram Province. Journal of Research and Development 2015; 10(2): 84-91. (in Thai)

Wongpitak K. Factors related to the operation of the Dengue Fever Surveillance System in Surveillance and Rapid Response Team Case Study; Bang Sakae Sub-District, Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province. In 10th National and International Research Conference, Suan Sunandha Rajabhat University; 2019 Mar 29; Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok. Bangkok: 2019. p. 1204-1212.