อุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อต่อยา Carbapenem ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ และติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

นาตยา ปริกัมศีล

บทคัดย่อ

           วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อต่อยา Carbapenem (CRE) สำหรับผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมมาด้วยอาการปอดอักเสบ และ/หรือติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม


            วิธีการศึกษา : การศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง  โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและแบบบันทึกผลการตรวจติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ และ/หรือติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโปรแกรม HOSxP ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1  ปี จำนวน 692 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test independent , Chi-square test และ binary logistic regression


ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ศึกษาจำนวน 692 ราย พบอุบัติการณ์ติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม CRE มากถึงร้อยละ 10.10  ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ จำนวนครั้งการนอนโรงพยาบาล พบสูงกว่ากลุ่มไม่ติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)  นอกจากนั้นประวัติเป็น โรคเบาหวาน ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ก่อนการรักษาครั้งนี้ หัตถการได้แก่ ใส่สายให้อาหาร ใส่สายระบายหนอง การพ่นยา ทำแผล การรักษาด้วยยาด้านจุลชีพมากกว่า2กลุ่ม และการเคยมีเชื้อCREในร่างกายผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม CRE อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05)  ถ้าผู้ป่วยมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม CRE เพิ่มขึ้น 18.6 %


               สรุป : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม CRE ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ และ/หรือติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยจะนำมากำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปริกัมศีล น. (2022). อุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อต่อยา Carbapenem ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ และติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(1), 13–21. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.1
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Antibiotic resistance [internet]. 2019 (cited 2019 April 15);

Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/.

Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic / Antimicrobial Resistance [internet] 2018 (cited 2018 April 15). Available from: https://www.cdc.gov/drugresistance

/index.html.

Thamlikitkul V. control and prevention guidelines for bacterial resistant drugs infection: control and prevention program in Thailand. 2015 [cited 2019 June 30]. Available from: https://www.hsri.or.th/sites/default/files/attachment/book2.pdf. (in Thai)

Sumpradit N, Suttajit S, Poonpolsub S, Chuanchuen R, Prakongsai P, Landscape of antimicrobial resistance situation and action in Thailand. Bangkok: Aksorn graphic and design; 2015. P. 1-10. (in Thai)

National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand (NARST) [internet]. 2019 (cited 2019 April 15). Available At: http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/59/22_6/3.pdf (in Thai).

Infection Control Committee in Photharam Hospital. Annual report for nosocomial infection in 2018. Ratchaburi: Photharam hospital; 2019. (in Thai)

Infection Control Committee in Photharam Hospital. Annual report for nosocomial infection in 2017. Ratchaburi: Photharam hospital; 2018. (in Thai)

Piwpong C. Incidence of Carbapenem–resistant Enterobacteriaceae in Suratthani Hospital, Regoin 11. Med J 2019; 33(3): 1-12. (in Thai)

Mukdaphetcharat T. Prevalence of carbapenam-resistant enterobacteriaceae (CRE) and control measures to prevent the spread of infections across Trat hospital. Journal of department of health service support 2019; 15(3): 51-61. (in Thai)

Chiotos K, Tamma PD, Flett K, Naumann M, Karandikar M, Bilker W, et al.. Multicenter Study of the Risk Factors for Colonization or Infection with Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae in Children Kathleen. antimicrob agents chemother 2017; 61(12): 1440-17.

Moi Lin Ling, Yong Ming Tee, Soong Geck Tan, Ismawati M. Amin, Kue Bien How, Kwee Yuen Tan, et al., Risk factors for acquisition of carbapenem resistant Enterobacteriaceae in an acute tertiary care hospital in Singapore. Antimicrob Resist Infect Control. 2015; 4: 26. doi: 10.1186/s13756-015-0066-3

Nicolas-Chanoine M., Vigan M., Laouénan C., Robert J., Risk Factors for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections: a French case-control-control study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2019; 38(2): 383-93.

Loon K., Holt A., Vos M. A systematic Reviews and Meta-analysis of the clinical epidemiology of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. Ant. ACJ 2018; 62 (1): 1-7.

doi: 10.1128/AAC.01730-17.