การพยากรณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร ปี 2554-2556

Main Article Content

สุกัญญา จงถาวรสถิตย์
สิริกาญจน์ พิมลลิขิต

บทคัดย่อ

          การศึกษาแบบย้อนหลัง ศึกษาแนวโน้มและพยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และจำนวนครั้งของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันบำราศนราดูร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำปีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มารับการรักษาในสถาบันบำราศนราดูร ทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ปี 2545-2552 นำข้อมูลมาพยากรณ์จำนวนครั้งและจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มารับการรักษาสถาบันบำราศนราดูรใน 3 ปีข้างหน้า ด้วยสถิติพยากรณ์โดยใช้เทคนิค Regression และ Curve Estimation 


          ผลการศึกษาการพยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก พบว่าจำนวนปีเพิ่มขึ้น 1 ปี จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มารักษาแผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นประมาณ 1,948 คน และจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน พบว่าจำนวนปีเพิ่มขึ้น 1 ปี จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มารักษาแผนกผู้ป่วยในลดลงประมาณ 535 คน จำนวนครั้งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก พบว่าจำนวนเดือนเพิ่มขึ้น 1 เดือน จำนวนครั้งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มารักษาแผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นประมาณ 95 คน และจำนวนครั้งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน พบว่าจำนวนเดือนเพิ่มขึ้น 1 เดือน จำนวนครั้งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มารักษาแผนกผู้ป่วยในลดลงประมาณ 5 คน ดังนั้นสถาบันบำราศนราดูรควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ การจัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553 [อินเทอร์เน็ต]. 2533. เข้าถึงได้จาก: https://epid.moph.go.th

2. รายงานประจำปี สถาบันบำราศนราดูร 2552. พิมพ์ครั้งที่ 1.โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2553.

3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2552.