การวิเคราะห์วิธีการรักษาภาวะสมาธิสั้นในเด็ก โดยศาสตราจารย์สวีในแง่มุมของ "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า"

Main Article Content

หลี่ เสว่จวิน
เจียง จือเหยียน
เซียว เจิน
หวาง ชูหมิ่น

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ (จาก "ห้าอวัยวะที่สถิตของจิตวิญญาณ" สู่ "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า") มีอิทธิพลอย่างมากต่อการแพทย์ในอนาคต โดย "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" มีพื้นฐานมาจากการกักเก็บของสาร “จิง” เป็นพื้นฐานนำไปสู่ “จิตวิญญาณ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความคิดอ่านและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เช่นเดียวกับภาวะสมาธิสั้นในเด็กซึ่งนับเป็นความผิดปกติทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็ก และมีกลไกเกี่ยวข้องกับการสูญเสีย "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" ดังนั้นบทความนี้จึงได้อธิบายความสำคัญของทฤษฎี "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" ในการวินิจฉัยและรักษาภาวะสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) ในเด็กได้เขียนอธิบายอย่างมีระบบทั้งสี่แง่มุม คือ การพัฒนาและวิวัฒนาการของ "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" ความสัมพันธ์ระหว่าง "จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" กับ ADHD ในเด็ก การรักษา ADHD ในเด็กจากมุมมอง"จิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้า" ของศาสตราจารย์สวีและตัวอย่างกรณีศึกษาที่พบเห็นบ่อย เพื่อเข้าใจความหมายของจิตวิญญาณแห่งอวัยวะทั้งห้าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามตำราเน่ยจิง และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของการรักษาโรคทางกุมารเวชด้วยแนวความคิดของการแพทย์จีนโบราณให้ดียิ่งขึ้นไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Reale L, Bartoli B, Cartabia M, Zanetti M, Costantino M, Maria A, et al. Comorbidity prevalence and treatment outcome in children and adolescents with ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2017;26(12):1443-57.

Antshel KM, Zhang-James Y, Wagner KE, Ledesma A, Faraone SV. An update on the comorbidity of ADHD and ASD: a focus on clinical management. Expert Rev Neurother. 2016;16(3):279-93.

Colvin MK, Stern TA. Diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry. 2015;76(9):27643.

Hinshaw SP. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): controversy, developmental mechanisms, and multiple levels of analysis. Annu Rev Clin Psychol. 2018;7(14):291-316.

Palladino VS, McNeill R, Reif A, Kittel-Schneider S. Genetic risk factors and gene-environment interactions in adult and childhood attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychiatric Genetics. 2019;29(3):63-78.

Tian DH, Liu GS. Elementary questions of the yellow emperor's internal classic. Beijing: People's Health Publishing House; 2020. (in Chinese)

Tian DH, Liu GS. Miraculous pivot. Beijing: People's Health Publishing House; 2020. (in Chinese)

Wang C. On balance (Lun Heng). Changsha: Yuelu Bookstore. 2015. (in Chinese)

Wu Y. Hongmingji. Beijing: Oriental Publishing House. 2019. (in Chinese)

Wang XZ, Wang SC. Analysis on evolution from five zang-viscera storing spirit theory in Inner Canon of Yellow Emperor to five spirit zang-viscera theory in Grand Simplicity of Inner Canon of Huangdi. J Tradit Chin Med. 2020;61(07):569-72. (in Chinese)

Yang SS. Grand Simplicity of Inner Canon of Huangdi. Beijing: Xueyuan Publishing House. 2007. (in Chinese)

Song DL, Yang JH. Theory of five numen viscera treating attention deficit and hyperactivity disorder. Journal of Pediatrics of Traditional Chinese Medicine. 2011;7(4):12-4. (in Chinese)

Chen XF, Xiao Z. Research progress of children with attention deficit hyperactivity disorder by viscera syndrome differentiation. Jilin Journal of Chinese Medicine. 2017;37(08):851-4. (in Chinese)

Zhang JB. Classified Canon (volume 1). Beijing: People's Health Publishing House. 1965. (in Chinese)

Chen Y. Treatise on three categories of pathogenic factors. Beijing: People's Health Publishing House. 2020. (in Chinese)

Zhang ZC. Annotations on the yellow emperor's internal classic. Beijing:Traditional Chinese Medicine Classics Press. 2015. (in Chinese)

Zhang Y, Liu YT, Luo Y, Zhang L. Discussion on hyperactivity disorder of “excess of heart and liver, deficiency of spleen and kidney” based on brain-gut axis theory. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2021;23(11):120-4. (in Chinese)

Sun YL, Wang YR, Qu XS. Animal experimental observation on the treatment of children's ADHD with "yizhi syrup". Journal of Shaanxi College of Traditional Chinese Medicine. 1991;(4):37-8. (in Chinese)

Chen XF, Xiao Z. Clinical efficacy observation of longmu qingxin mixture on treating children attention deficit hyperactivity disorder. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine. 2016;22(10):1366-8+81. (in Chinese)

Zhang CQ, Jiang ZY. Clinical observation of longmu qingxin mixture treating of children with attention deficit hyperactivity disorder (heart-spleen deficiency and liver-yang hyperactivity. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2016;18(11):104-7. (in Chinese)