คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ภญ.เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
นักวิชาการด้านการสื่อสารองค์กร
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Professor Dr. Xiao Zhen
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China

คณะบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

บรรณาธิการ

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน–เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
Professor Dr. Peng Cheng
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr. Chen YueLai
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China

บรรณาธิการรอง

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
Professor Dr. Deng Yun
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr. Huang Jie
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
นส.เหมยกุย ลู่
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ภก.อุทัย โสธนะพันธ์ุ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสุภาวดี นวลมณี
กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
พจ.อรภา ศิลมัฐ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พจ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พจ.วีรชัย สุทธิธารธวัช
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พญ.วิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภญ.สินีพร ดอนนาปี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พจ.จรัญ จันทะเพชร
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ดร.พจ.ชวน ไพบูลย์เวช
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.เซ็งจุ้น แซ่ลี
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.ต้นสกุล สังข์ทอง
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.ปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.พิมพิชญ์ มุจลินทโมลี
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ดร.พจ.พีระพงศ์ เลิศนิมิตพันธ์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.สิตา สร้อยอัมพรกุล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.ศิริขวัญ ก้าวสัมพันธ์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.อรกช มหาดิลกรัตน์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ภก.พจ.ฤทธิ์เจตน์ รินทร์แก้วกาญจน์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
Luo Xiao
Chengdu Institude for Drug Control, China
Professor Dr.Ao Hui
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Li Yunxia
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Liao Wan
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Yan Jie
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Zhan Gu
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Lu Zhenhui
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr. Chen Xiaoxu
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Dai Weiwei
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Gu Yebin
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Ma Chao
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr. Yang Ming
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
Professor Dr.Xu Li
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China 
Professor Dr.Wang Wei
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China 

คณะจัดการวารสาร

นส.นัทษมนต์ ฤกษ์บุรี
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
น.ส.ธนภรณ์ ม่วงขาว
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
น.ส.วรรณทนี วิไล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
พจ.วรารัตน์ กุลธีรพงศ์ธร
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
นส.วัชราภรณ์ กวางแก้ว
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว