ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความกับทางวารสาร สามารถศึกษานโยบายของวารสารในหน้า เกี่ยวกับวารสาร  ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้นิพนธ์ด้านจริยธรรม ดัง ข้อกำหนดสำหรับผู้นิพนธ์ และศึกษาวิธีการเขียนบทความที่ คำแนะนำผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์จะต้อง ลงทะเบียน กับวารสารก่อนเพื่อให้สามารถเข้าไปส่งบทความต่อได้ หากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถ เข้าสู่ระบบ  และเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความ โดยสามารถกรุณาศึกษาการใช้งานระบบ ThaiJo สำหรับผู้นิพนธ์ได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบ Thaijo (กรุณาดูรายการสำหรับผู้แต่งที่หน้าสารบัญ)

ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มในการเขียนบทความ