การตั้งฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองที่เป็นฟันคุด :รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

บทคัดย่อ

ฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองที่เป็นฟันคุดเป็นความผิดปกติที่พบได้น้อย  โดยพบอุบัติการณ์ของการเกิดประมาณ ร้อยละ 0-2.3 สาเหตุของการเกิดมีหลายสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุทางกรรมพันธุ์  สาเหตุเฉพาะที่ เช่น การมีฟันเกิน  โอดอนโตมา ฟันซ้อนเกบริเวณฟันหลัง มีความผิดปกติของกลไกการขึ้นของฟัน หรือมีพยาธิสภาพของฟัน เช่น การเกิดถุงน้ำล้อมรอบฟันหรืออาจจะไม่ทราบสาเหตุของการเกิดได้ ลักษณะที่พบมากที่สุดได้แก่ ฟันที่มีลักษณะเอียงล้มมาด้านใกล้กลาง


แนวทางในการรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของความผิดปกติทั้งความเอียงและความลึกของตำแหน่งของฟันที่คุด โดยใช้วิธีการตั้งฟันด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว  การถอนฟัน  หรือรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการรักษาฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองที่เป็นฟันคุดด้วยการใช้สปริงตั้งฟันซึ่งประยุกต์ใช้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตั้งฟันคุดล่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Case Reports