Vol. 36 No. 1 (2022): January - June

					View Vol. 36 No. 1 (2022): January - June

วารสารโรงพยาบาลสระบุรี ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 นี้  ได้รวบรวมบทความวิจัยนิพนธ์ต้นฉบับ รวมไปถึง รายงานกรณีผู้ป่วย และบทความเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน และจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เป็นที่เรียบร้อย เนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ 

Published: 2022-09-15

Full Issue