แผนอุบัติเหตุกลุ่มชนและฉุกเฉินหมู่โรงพยาบาลสระบุรี

Authors

  • Patcharee Duongthong Emergency Department Saraburi Hospital

Abstract

โรงพยาบาลสระบุรีได้มีการปรับปรุงแผนอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมและชัดเจนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การปรับดังกล่าวอ้างอิงจากแผน Hospital Incident Command System(HICS) ฉบับปี ค.ศ. 2006 ของ Kaiser Permanente Healthcare Continuity Management and Washington Hospital Center ER One Institute under contract to the California Emergency Medical Services Authority (EMSA) ซึ่งตัวต้นฉบับปัจจุบันพัฒนาเป็นฉบับล่าสุดปี ค.ศ. 2014 โดย สาระสำคัญของ HICS   ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดผังองค์กรของโรงพยาบาลให้สอดรับกับระบบการสั่งการแบบ Incident Command System (ICS) ซึ่งเป็นระบบการบัญชาการในสถานการณ์สาธารณภัยทั่วไป การปรับรูปแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับประเภทของสาธารณภัย และการประสานหน่วยงานอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดว่ามีหน่วยแยกย่อยตามหน้าที่และรายละเอียดพอสมควรตามขนาดกำลังพลของผู้นิพนธ์ ในการนี้คณะกรรมการตอบสนองสาธารณภัยรพ.สระบุรี อันประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้มีการนำเอาแผนดังกล่าวมาปรับโครงสร้างบางส่วน ควบรวมหรือแตกย่อยหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทการบังคับบัญชาเดิมของรพ.สระบุรี อีกทั้งปรับชื่อหน้าที่และบทบาทของสายการทำงาน รวมถึงแปลหน้าที่ของแต่ละหน่วยเป็นภาษาไทยเพื่อลดปัญหาด้านการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ จนกระทั่งมีการรวบรวมและเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญจนเป็นรูปเล่มโดยทีมพัฒนาคุณภาพบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีการปรับปรุงตามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการซ้อมในแต่ละครั้งเรื่อยมาจนได้เป็นแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินกลุ่มชนที่ใช้ในปัจจุบันนี้ 

References

Kaiser Permanente Healthcare Continuity Management and Washington Hospital Center ER One Institute under contract to the California Emergency Medical Services Authority (EMSA), Editors. Hospital Incident Command System Guidebook. Vol August 2006. California: Emergency Medical Services Authority (EMSA); 2006.

Harvard school of public health. MDPH Hospital Evacuation. [Cited 2012 April 2]. Available from : Toolkit.https://www.mass.gov/lists/hospital-evacuation-toolkit.

ทีมพัฒนาคุณภาพงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน. คู่มือปฏิบัติการแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน อุบัติภัยสารเคมี ฉุกเฉินหมู่ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี. เมษายน 2561. สระบุรี: โรงพยาบาลสระบุรี; 2561.

ส่วนกฎหมาย สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.comdopa.com/schoolOfCommu/information/info/229290_9Laws.pdf.

Downloads

Published

2022-09-12

How to Cite

Duongthong , P. . (2022). แผนอุบัติเหตุกลุ่มชนและฉุกเฉินหมู่โรงพยาบาลสระบุรี. Saraburi Hospital Medical Journal, 36(1), 46–53. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/SHMJ/article/view/258754

Issue

Section

Review Articles