Archives

 • July - December
  Vol. 37 No. 2 (2023)

 • January - June
  Vol. 37 No. 1 (2023)

 • July - December
  Vol. 36 No. 2 (2022)

 • January - June
  Vol. 36 No. 1 (2022)

  วารสารโรงพยาบาลสระบุรี ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 นี้  ได้รวบรวมบทความวิจัยนิพนธ์ต้นฉบับ รวมไปถึง รายงานกรณีผู้ป่วย และบทความเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน และจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เป็นที่เรียบร้อย เนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ 

 • September - December
  Vol. 35 No. 1 (2021)

 • January - April
  Vol. 34 No. 1 (2009)

  วารสารโรงพยาบาลสระบุรี (SHMJ) ISSN 0125-6904 (Print) กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  และ ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ : มีวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสูงในด้านการแพทย์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์ คณาจารย์ นักศึกษา พยาบาล กลุ่มงานสนับสนุน นักวิจัยสาธารณะสุขทั้งในและนอกสถาบัน