Vol. 34 No. 1 (2009): January - April

					View Vol. 34 No. 1 (2009): January - April

วารสารโรงพยาบาลสระบุรี (SHMJ) ISSN 0125-6904 (Print) กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  และ ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ : มีวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสูงในด้านการแพทย์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์ คณาจารย์ นักศึกษา พยาบาล กลุ่มงานสนับสนุน นักวิจัยสาธารณะสุขทั้งในและนอกสถาบัน

Published: 2022-09-21