Immunity Promotion for the Elderly in the COVID-19 Outbreak Situation

Main Article Content

Chadaporn Kongpetch
Walapa Booranaklas
์Napaporn Petsorn

Abstract

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายผู้สูงอายุในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด- 19  ที่สำคัญประกอบด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารโปรตีนและมีสังกะสีสูง  เช่น  อาหารทะเล  เนื้อสัตว์  นมไข่  ถั่วเมล็ดรวมถึงผักใบเขียว ผลไม้ จะส่งเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย  ดื่มน้ำวันละ 8 – 10  แก้ว   การออกกำลังกายเป็นประจำจะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อทางเดินหายใจ  เพิ่มการสร้างเม็ดเลือดขาวและ lymphocyte โดย  lymphocyte จะกระตุ้น Type 1- Interferon(IFN - 1) ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้น การเดินเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ  การนอนหลับช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน   ภูมิคุ้มกันร่างกายดีขึ้น  ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค   ผู้สูงอายุควรนอนวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ในภาวะการระบาดของโรคโควิด- 19  ผู้สูงอายุอาจมีความเครียด  ความวิตกกังวล จึงควรหาวิธีการจัดการความเครียด ความกังวล ตามความเหมาะสมแต่ละคน เช่น  การพูดคุย  ทำงานอดิเรก ทำสมาธิ การออกกำลังกาย  นอกจากนี้ควรฉีดวัคซินป้องกันโควิด - 19  และ  ดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 ที่สำคัญคือ  การล้างมือบ่อยๆ  การเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 2  เมตร หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน และเมื่อเจ็บป่วยควรพบแพทย์เพื่อการรักษา


Immunity  promotion  for  the  elderly  in  the  COVID -19  outbreak  situation    consists  of  nutrition  for  maintenance  health  5  group, especially protein  and  zinc  such  as  sea  food meat  milk  egg  grains  vegetables  fruits  and  drink  of  water 8 – 10 glass  per  day. The practice  of  physical  exercise  has  an  effect  on  the  low  risk  in  viral  and respiratory  infections, the  initial  response  is  given  mainly  by  type  1 interferon (IFN - 1), which  drive  by  lymphocytes  action  . The practice  of  physical  activities  strengthens  the immune  system, walking  is  the  best  activity  for  older  adults.  Sleep  for  physical  rest,   stimulates  immunity  and low  risk  of  infection, the  older  adults  ought  to  sleep    7 – 8  hours  per  day. In  the COVID -19 outbreak  situation   the  older  adults  may  experience  stress  and  worries, stress  management  for  individuals  has  necessary  such  as  talking , hobby, meditation, exercise . Additionally, vaccination  was   influenza  and  COVID - 19. Self  care  for  prevention  COVID - 19  such  as  hand  wash, social  distancing  from the  other person  2  metre, avoid  go to community  and  when  sicks  to  see  the  doctor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Journal Club

References

1. กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19[ อินเทอร์เนต ]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564 ] เข้าถึงได้จาก: https : // covid 19. dms. go.th / backend / Content / Content _ / File / Covid_ / Health / Attach / 25630406112904 AM
2. Meftahi GH , Jangravi Z , Sahraei H , Bahari Z. The possible pathophysiology mechanism of cytokine storm in elderly adults with COVID - 19 infection: the contribution of “ inflamm aging.” Inflammation Research 2020 ; 69 : 825 – 39.
3. Cao X. COVID – 19 : Immunopathology and its implications for therapy. Nature Reviews Immunology 2020 ; 20 : 269 – 70.
4. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด – 19 สำหรับผู้สูงอายุ [ อินเทอร์เนต ]. 2563. [ เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก : https: // nutrition. Anamai. Morp.go.th.
5. Vanderpool C, Yan F, Polk DB. Mechanisms of probiotic action: Implications for Therapeutic applications in inflammatory bowel disease. Inflammatory Bowel Disease 2008 ;14 : 1585 – 96.
6. Haber D. Health Promotion and Aging. Practical Applications for Health Professionals. 6 thed. New York : Springer Publishing ; 2013.
7. Li H, Lui L, Zhang D, Xu JY, Dai HP, Thang N. SAR – CoV2 and viral sepsis : Observations and hypotheses. Lancet. 2020 ; 395 : 1517- 20.
8. Silveira MP da, Fagundes KK da S, Bizuti MR, Starck E, Rossi RC, Silva DT de R. Physical exercise as tool to help the immune system against COVID- 19: an integrative of the review current literature. Clinical and Experimental Medicine 2021 ; 21 : 15- 28.
9. American College of Sports Medicine. Staying Active During the Coronavirus Pandemic. [ internet ]. 2020 [ cited 2021 June10 ] Available from : https : // www. exerciseismedicine.org / assets / page documents / EIM- Rx for health – staying active during coronavirus pandemic. pdf.
10. Enderlin C, Harris M, Rose K, Hutchison L. Sleep disorders. In : Mauck KL, editor. Gerontological nursing: Competencies for care. 3rd ed. Burlington : Jones & Bartlett ; 2014. p. 581 – 619.
11. Mccali WV. Sleep in the Elderly : Burden , Diagnosis and Treatment. The Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry 2004 ; 6 : 9 – 20.
12 Cardinali DP, Brown GM, Reiter RJ, Pandi- Perumal SR. Elderly as a High- risk group during COVID – 19 Pandemic : Effect of Circadian Misalignment, Sleep Dysregulation and Melatonin Administration. Sleep and Vigilance 2020 ; 4l : 81-7.
13. Irwin, M. Effects of sleep and sleep loss on immunity and cytokines. Brain Behavior and Immunity 2002 ; 6 : 503 – 12.
14. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ.(2558). ภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ. ใน :ประเสริฐ อัสสันตวิชัย, บรรณาธิการ. แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: อิส ออกัส; หน้า 86 – 93.
15. สมชัย ลีลาศิริ และ รวีรัตน์ สิชฌรังสี. ความหวังและทางรอดของประชาชนชาวไทย วัคซินโควิด 19 [ อินเทอร์เนต ]. 2564 [ เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564 ] เข้าถึงได้จาก : https : // www.praram 9. / covid 19 vaccine.
16. Soiza RL, Scicluna C, Thomson EC. (). Efficacy and safety of COVID- 19 vaccines in Older people. Age and Ageing 2021; 50 : 279 - 83.