Monograph of Selected Thai Material Medica: KHAMIN CHAN

Main Article Content

Subcommittee on the Preparation of Monographs of Selected Thai Materia Medica

Abstract

N/A

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Miscellaneous
Author Biography

Subcommittee on the Preparation of Monographs of Selected Thai Materia Medica

N/A

References

1. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. I. Nonthaburi: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. 1995. p. 38-44.
2. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. I. Geneva: World Health Organization. 1999. p. 115-24.
3. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานสมุนไพรไทย ขมิ้นชัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านสวนศิลป์. 2544. หน้า 23-26, 58, 59.
4. ส่วนพฤษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด. 2544. หน้า 160.
5. Burtt BL, Smith RM. Zingiberaceae. A revised handbook to the Flora of Ceylon. Vol. 4. Rotterdam (Netherlands): AA Balkema. 1983. p. 499-501.
6. Wu D, Larsen K. Zingiberaceae. In: Wu ZY, Raven PH. editors. Flora of China. Vol. 24. Beijing: Science Press. 2005. p. 361.
7. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาศ ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา. 2548. หน้า 260-2.
8. Evans WC. Trease and Evans’ pharmacognosy. 14th ed. London: WB Saunders Company Ltd. 1996. p. 438.
9. Grainger NG, Wichtl M, editors. Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: CRC Press. 1994. p. 173-5.
10. Braga ME, Leal PF, Carvalho JE, Meireles MA. Comparison of yield, composition, and antioxidant activity of turmeric (Curcuma longa L.) extracts obtained using various techniques. J Agric Food Chem. 2003; 51(22):6604-11.
11. Kang HM, Son KH, Yang DC, Han DC, Kim JH, Baek NI, Kwon BM. Inhibitory activity of diarylheptanoids on farnesyl protein transferase. Nat Prod Res. 2004;18(4):295-9.
12. Park SY, Kim DS. Discovery of natural products from Curcuma longa that protect cells from beta-amyloid insult: a drug discovery effort against Alzheimer’s disease. J Nat Prod. 2002;65(9):1227-31.
13. คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา. บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 2543. หน้า 16-23.
14. บุษบา ประภาสพงศ์, อุทัย ไชยกลาง, ศิริมาลา สุวรรณโภคิน, คณะบรรณาธิการ. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2542. หน้า 381.
15. Babu PS, Srinivasan K. Hypolipidemic action of curcumin, the active principle of turmeric (Curcuma longa) in streptozotocin induced diabetic rats. Mol Cell Biochem. 1997;166(1-2):169-75.
16. Babu PS, Srinivasan K. Influence of dietary curcumin and cholesterol on the progression of experimentally induced diabetes in albino rat. Mol Cell Biochem. 1995;152(1):13-21.
17. Soni KB, Kuttan R. Effect of oral curcumin administration on serum peroxides and cholesterol levels in human volunteers. Indian J Physiol Pharmacol. 1992;36(4):275-5.
18. Srinivasan K, Sambaiah K. The effect of spices on cholesterol 7 alpha-hydroxylase activity and on serum and hepatic cholesterol levels in the rat. Int J Vitam Nutr Res. 1991;61(4):364-9.
19. Kamal-Eldin A, Frank J, Razdan A, Tengblad S, Babu, Vessby B. Effects of dietary phenolic compounds on tocopherol, cholesterol, and fatty acids in rats. Lipids. 2000;35(4):427-35.
20. Permpiphat U, Kieatyingungsulee N, Anulakanapakorn K, Jirajaringyavech W, Kittisiripornkul S, Chuthaputti A. Pharmacological study of Curcuma longa. Symposium of the Department of Medical Sciences; 1990 Dec 3-4; Bangkok, Thailand.
21. Rumpel W. Zur pharmakolgie des divanillal cyclohexanon (DVC). Arch Pharm. 1954;287:350-2.
22. Goto M, Noguchi T, Watanaba T, Ishikawa I, Komatsu M, Aramaki Y. Studies on uterus contracting ingredients on plants. Takeda Kenksusho Nempo. 1957;16:21-7.
23. Chandra D, Gupta SS. Antiinflammatory and antiarthritic activity of volatile oil of Curcuma longa. Indian J Med Res. 1972;60(1):138-42.
24. Kim KJ, Yu HH, Cha JD, Seo SJ, Choi NY, You YO. Antibacterial activity of Curcuma longa L. against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Phytother Res. 2005;19(7):599-604.
25. Negi PS, Jayaprakasha GK, Jagan Mohan Rao L, Sakariah KK. Antibacterial activity of turmeric oil: a by-product from curcumin manufacture. J Agric Food Chem. 1999;47(10):4297-300.
26. Khattak S, Saeed-ur-Rehman, Ullah Shah H, Ahmad W, Ahmad M. Biological effects of indigenous medicinal plants Curcuma longa and Alpinia galanga. Fitoterapia. 2005;76(2):254-7.
27. Scott Luper ND. A reveiw of plants used in the treatment of liver disease: Part two. Altern Med Rev. 1999;4(3):178-88.
28. Jayaprakasha GK, Jena BS, Negi PS, Sakariah KK. Evaluation of antioxidant activities and antimutagenicity of turmeric oil: a byproduct from curcumin production. Z Naturforsch [C]. 2002;57(9-10):828-35.
29. Plummer SM, Hill KA, Festing MFW, Steward WP, Gescher AJ, Sharma RA. Clinical development of leukocyte cyclooxygenase 2 activity as a systemic biomarker for cancer chemopreventive agents. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:1295-9.
30. Deshpande SS, Ingle AD, Maru GB. Chemopreventive efficacy of curcumine-free aqueous turmeric extract in 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced rat mamary tumorigenesis. Cancer Lett. 1998;123(1):35-40.
31. Ramaprasad C, Sirsi M. Indian medicinal plants Curcuma longa- effect of curcumin and the essential oil of C. longa on bile secretion. J Sci Ind Res. 1956;15C:262-5.
32. Ramaprasad C, Sirsi M. Curcuma longa and bile secretion; quantitative changes in the bile constituents induced by sodium curcuminate. J Sci Ind Res. 1957;16C:108-10.
33. Grabe F. The choleretic activity of Curcuma domestica. Arch Exp Pathol Pharmacol. 1934;176:673-82.
34. Rasyid A, Leo A. The effect of curcumin and placebo on human gall-bladder function: an ultrasound study. Aliment Pharmacol Ther 1999;13(2):245-9.
35. Rasyid A, Rahman AR, Jaalam K, Leo A. Effect of different curcumin dosages on human gall bladder. Asia Pac J Clin Nutr. 2002;11(4):314-8.
36. Kunda S, Biswas TK, Das P, Kumar S, De DK. Turmeric (Curcuma longa) rhizome paste and honey show similar wound healing potential: a preclinical study in rabbits. Int J Low Extrem Wounds. 2005;4(4):205-13.
37. Thamlikitkul V, Bunypraphatsara N, Dechatiwongse T, Theerapong S, Chantrakul C, Thanaveerasuwan, Nimitnon S, Booroj P, Punkrut W, Gingsungneon V, Wongkonkatape S, Ekpalakorn W, Boontaeng N, Jesadaporn U, Taechaiya S, Petcharoen S, Riewboon A, Adthasit R, Timsard S, Tenambergen ED. Randomized double blind study of Curcuma domestica Val. for dypepsia. J Med Assoc Thai. 1989;72(11):613-20.
38. Chainani–Wu N. Safety and anti-inflammatory activity curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). J Altern Complement Med. 2003;9(1):161-8.
39. Santoso SO. Research of phytotherapy in Indonesia. The First Princess Chulabhorn Science Congress, International Congress on Natural Products; 1987 Dec 10-13; Bangkok, Thailand.
40. Kalpravid RW, Witchit A, Siritanatkul N, Fucharoen S, Phisalaphong C, Kraisintu K. Effect of curcumin as an antioxidant in-thalassemia/HbE patients. งานมอบรางวัลคุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปี 25444 และการประชุมวิชาการ ขมิ้นชัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) กรุงเทพฯ. หน้า 94-7.
41. รายงานวิจัย “การศึกษาสรรพคุณขมิ้นชันในการรักษาสิว” โดยคณะวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม พ.ศ. 2538.
42. Prucksunand C, Indrasukhsri B, Leethochawalit M, Hungspreugs K. Phase II clinical trial on effect of the long turmeric (Curcuma longa Linn) on healing of peptic ulcer. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001;32(1):208-15.
43. Prasad DN, Gupta B, Srivastava RK, Satyavati GV. Studies on ulcerogenic activity of curcumin. Indian J Physiol Pharmacol. 1976;20:92-3.
44. Gupta B, Kulshrestha VK, Srivastava PK, Prasad DN. Mechanism of curcumin induced gastric ulcers in rats. Indian J Med Res. 1980;71:806-14.